2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Приключи оценката по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“ по Програма „Образование“ 2021-2027

Приключи оценката по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ въз основа на финансов план за бюджетна линия BG05SFPR001-4.001 „Техническа помощ“ по Програма „Образование“ 2021-2027. Оценителният доклад по процедурата е одобрен на 26.09.2023 г., като резултатите от оценката са публикувани в публичния модул на ИСУН 2020 на следния адрес:  https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=CryVje5DR5NIgHJ%2F2TyhLQ%3D%3D&resultType=2vPCjUHWYklcGk8qCLK9dA%3D%3D

Предстои издаване на Заповед за предоставяне на БФП на конкретния бенефициент в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“