Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Научни изследвания и иновации

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Научни изследвания и иновации

В рамките на Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 5 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“

  • Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България
  • Подкрепа за туининг проекти
  • Подкрепа за проекти „Катедри на европейското научно пространство

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“