Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти

На 4 ноември 2019 г. местна инициативна група „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ BG05M2OP001-3.008 Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Дейностите по проектите, които ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и немаргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустимите кандидати по процедурата са училища, детски градини, общини.

Допустими партньори са общини, училища, детски градини и ЮЛНЦ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 586 750 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 391 166 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 06.01.2020, 17:00 с бюджет 586  750 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 01.06.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“: [email protected].

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група "Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа" https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/bg/ и https://eumis2020.government.bg.

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор (Втори срок на кандидатстване)

На 1 септември 2020 г. МИГ Луковит - Роман обяви втори срок на кандидатстване до 17:00 часа на 15.10.2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“.

Целта на процедурата е да съдейства за реализирането на Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти е да подобри достъпа и да повиши  качеството на училищното професионално образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище. С реализацията на процедурата се цели повишаване на мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

2. Провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

ВАЖНО! 

1. Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има ученици от маргинализирани групи.

2. Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Индикативният бюджет по втория прием по настоящата процедура е остатъкът от неусвоения бюджет от първия прием в размер на: 57 598,40 лв.

Краен срок за представяне на проектно предложение: 15.10.2020 г., 17.00 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-lr.eu.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор (Втори срок на кандидатстване)

На 29 септември 2020 г. МИГ Луковит – Роман обявява втори срок на кандидатстване до 17 часа на 30 октомври 2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“.

Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи) в общините Луковит и Роман“ е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет (ИП) 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите”.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

ДОПУСТИМИ ПРЕКИ ДЕЙНОСТИ ПО КОНКРЕТНАТА ПРОЦЕДУРА:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер;

2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

ВАЖНО! 

1. Дейностите по операцията трябва да се изпълняват в образователни институции, в които има деца и ученици от маргинализирани групи.

2. Допустимите дейности следва да се изпълняват за първи път  или да имат допълващ и/или надграждащ ефект, спрямо подобни дейности, финансирани от националния бюджет, бюджета на ЕС и други донорски програми.

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА  СА:

 • Община Луковит и Община Роман
 • Детски градини;
 • Училища с подготвителни групи.

ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ ПО НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА СА:

 • Община Луковит и Община Роман;
 • Детските градини на територията на двете общини;
 • Училища с подготвителни групи на територията на двете общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ВАЖНО! Партньорството е задължително условие за допустимост на проектите.

Всички кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Допустимите бенефициенти по настоящата процедура могат да кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите” от мерките в стратегията за ВОМР.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Индикативният бюджет по втори прием по настоящата процедура е остатъкът от неусвоения бюджет от първи прием в размер на:  223 794,90 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:  50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 70 000 лв.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Втори прием за представяне на проектно предложение е в периода: 29.09.2020 г. -  30.10.2020 г., 17:00 часа.

МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектните предложения, подписани с квалифициран електронен подпис, по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, http://mig-lr.eu/ и www.opnoir.bg)

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман: [email protected] .

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Луковит-Роман и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор на проекти

На 30 септември 2020 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Описание на обхвата – Цялата територия на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, общини Дряново и Трявна.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

ОП НОИР 01 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустимите кандидати следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Допустимите кандидати по ОП НОИР кандидатстват само с едно проектно предложение по ИП „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите” към стратегията за ВОМР.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по настоящата процедура са:

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, да са регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране и да реализират проектите си към Стратегията по подхода ВОМР на същата територия.

Целеви групи по мярката:

• Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

• Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

- осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ;

- осигуряване на хранене в професионалните гимназии;

- осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;

- закупуването на учебници, учебни пособия и материали;

- допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;

- подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

- хранене в училищата,

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения:

От 30 септември 2020 г. до 17.00 часа на 16 ноември 2020г., включително;

2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения:

От 08 януари 2021 г. до 17.00 часа на 8 февруари 2021г., включително (в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 222 388,00 лева.

Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

Финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

7. ОБЕКТИВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

7.1. Задължителни критерии за оценка на проектите и тяхната тежест

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест са гласувани от Комитета за наблюдение на ОП НОИР 2014 – 2020, съгласно чл.14, ал.2, т.1 и чл.26, ал.2 от ЗУСЕСИФ. В тази връзка, МИГ ще извършва подбор на проектни предложение в съответствие с критериите, определени в „Методологията за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура за подбор на проекти от МИГ при прилагане на мерки от ОП НОИР в стратегията за ВОМР”, която е неразделна част от Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие.

7.2. Специфични критерии за оценка и тяхната тежест:

1. Проектът включва като целева група деца до 6 год.– 25 т.

2. Проектът включва дейности насочени към застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства или за отпаднали от училище с цел реинтегриране в образователната система 25 т.;

3. Проектът включва дейности насърчаващи участието на родителите в образователния процес 25 т.;

4. Проектът включва провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност с цел преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност –– 25 т.

Общ брой точки от специфичните критерии за оценка: 100 т.

8. МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ удължава срока за кандидатстване

На  2 октомври 2020 г. Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни публикува на своята интернет страница http://www.mig-struma.eu/   обява за удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ до 30.10.2020 г..

Основна цел на процедурата е да се повиши качеството на образователните услуги и да се подобри достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори и др.), в малките населени места и трудно достъпните райони на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Специфичните цели на процедурата са:

 1. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до  предучилищното и училищното образование в малките населени места;
 2. Намаляване броя на не обхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;
 3. Увеличаване броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, даваща възможност за изграждането им като пълноценни граждани, с успешна професионална, личностна, социална и творческа реализация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПНОИР 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като например ромите” на ОПНОИР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

По настоящата процедура са допустими следните кандидати:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища;
 4. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 1. Деца и ученици от маргинализирани[1] групи, включително роми;
 2. Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи): 

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани  групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет; 

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата: 

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане); 

- хранене в училищата,

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително  закупуване на ИКТ;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

3.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по  настоящата процедура е  977 915.00  лева общо за периода на Стратегията.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 195 583,00 лева.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Краен срок за представяне на предложенията: 30.10.2020 г., 17:30 часа.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на  средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидат може да иска разяснения по процедурата в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите следва да се адресират до МИГ „Струма- Симитли, Кресна и Струмяни“ на следния електронен адрес: [email protected]. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

 

[1] За целите на Мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ в понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и ученици, които имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или териториалните особености на населеното място. Това води до риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално-икономическа изолация.

МИГ „Свиленград Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 31 юли 2019 г. Местна инициативна група „Свиленград Ареал“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“. Средствата за реализиране на процедурата са от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, които ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи);

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата;

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци);

Допустимите кандидати по процедурата - общини, училища и детски градини и допустимите партньори, включително и ЮЛНЦ,  изпълняват проектите на територията на МИГ "Свиленград Ареал".

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 704 098,80 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:293 370 лв.
 • Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.10.2019, 16.30 часа с бюджет 704 098,80 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 10.02.2020, 16.30 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група Свиленград Ареал www.migsvilengrad.org  и https://eumis2020.government.bg

МИГ „Тунджа“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 12 септември 2019 г. МИГ “Тунджа“ отправя покана към желаещите да представят проектни предложения по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от стратегията за ВОМР на МИГ “Тунджа“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;
 • Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;
 • Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Тунджа".

Допустими кандидати:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори:

 • Община Тунджа;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование ( детски градини и училища, в които има подготвителни групи );
 • Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование;
 • Дейности за подобряване на достъпа до училищното образование и намаляване на процента на ученици от маргинализираните групи, преждевременно напуснали системата;
 • Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги ( вкл. през летните месеци);

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

Процедурата на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване, както следва:

 • Първи краен срок за представяне на проектните предложения: 12 ноември 2019 г., 17.00 ч.;
 • Втори краен срок за представяне на проектните предложения: 30 април 2020 г., 17.00 ч.

Прием по втория срок за кандидатстване ще бъде проведен само в случай, че по мярката няма подадени и одобрени проекти по първия срок за кандидатстване, или ако има такива е останал наличен финансов ресурс по мярката. В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 970 000 (деветстотин и седемдесет хиляди) лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лева.;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 390 000 лева.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ( ИСУН 2020 )- https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: [email protected]

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ „Тунджа“ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ "Тунджа" https://www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти (Втори срок)

На 3 август 2020 г. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява втори срок на кандидатстване до 17:00 часа на 15.09.2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Специфични цели на мярката са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;

г) социално - икономическо интегриране на маргинализирани общности;

д) подобряване на образователната среда, като се създадат съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете във физическо, интелектуално и личностно отношение, насочени към пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПНОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след първи прием е 661 171, 04 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

•             Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000, 00лева

•             Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166, 00 лева

Всички кандидатите по процедурата, които проявяват интерес, могат да получат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в организираните информационни дни, при спазване на епидемичните мерки, както следва:

На 11.08.2020 г. в гр. Павликени – Конферентната зала на Община Павликени от 10:00 ч.

На 12.08.2020 г. в гр. Полски Тръмбеш – зала в сградата на Община Полски Тръмбеш от 10:00 ч.      

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg/  

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/

Втори период на прием на проектни предложения стартира на 03.08.2020 г. с втори краен срок за кандидатстване 15.09.2020 г. - 17.00 часа. 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш:

[email protected]   съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ.

Разясненията, се публикуват на интернет страницата на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/  и в ИСУН  2020: https://eumis2020.government.bg  в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти

На 20 февруари 2020 г. местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа са:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
 3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.
 4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 977 000,00 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.

Първи краен срок за представяне на предложенията: 31.03.2020 г. – 17.00 часа

Втори период на прием на проектни предложения стартира на 03.08.2020 г. с втори краен срок за кандидатстване, при остатъчен финансов ресурс от първи краен срок – 15.09.2020 г. – 17.00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“: [email protected]  съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група " Павликени – Полски Тръмбеш“ http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/    и https://eumis2020.government.bg .

Местна инициативна група „Лом“ обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

На 15 август 2019 г.  местна инициативна група „ЛОМ“, с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., откри процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

Основната цел процедурата е повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми.

Допустими кандидати са:

- Община Лом;

- Детски градини;

- Училища.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

- Първи прием -  13.11.2019г. , 17.00 ч.

- Втори прием -   27.04. 2020г., 17.00 ч.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е  977 915.00  лева.

За първи краен срок на кандидатстване размерът на БФП е 977 915.00 лева.

За втори краен срок на кандидатстване размерът на БФП е остатъчния ресурс от първи краен срок на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www://miglom.org и https://еumis2020.government.bg/ 

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения по документите за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ [email protected]. Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ ЛОМ  www://miglom.org и в ИСУН  в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

МИГ „ЛОМ“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Удължаване на втори срок)

На  27 април 2020 г. местна инициативна група ЛОМ публикува на своята интернет страница http://miglom.org/procedures/proc_2020_02_19_m7.php съобщение за удължаване втори краен срок на процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

Основна цел на мярката от СВОМР и на настоящата процедура: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми."

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Община Лом;

2. Детски градини;

3. Училища

Допустими са кандидати със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ ЛОМ и да реализират проектите си на територията на МИГ ЛОМ.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящата процедура са допустими следните преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно) ; -
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

 • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата,
 • закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Освен описаните по-горе задължителни по процедурата допустими преки дейности, проектното предложение задължително трябва да включва и непреки дейности.

Допустими непреки дейности:

1) Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

При описание на дейностите във Формуляра за кандидатстване, следва да се има предвид, че непреките дейности не представляват отделни дейности. Те следва да бъдат декларирани от кандидата в т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ на формуляра за кандидатстване.

2) Дейностите за информация и комуникация са задължителни по проекта и те трябва да отговарят на условията и изискванията, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на ОП НОИР: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=67.  

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустими за подпомагане са следните разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

II. ЕДИННА СТАВКА

III. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

V. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ

VI. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Настоящата процедура е с два крайни срока за подаване на проектните предложения:

Първи прием: начална дата 15.08.2019, с краен срок: 13.11.2019г. , 17.00 ч.

Втори прием: начална дата 19.02.2020, с краен срок: 26.05.2020 г., 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общ размер на БФП съгласно одобрения финансов план на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ е 977 915.00 лева общо за периода на Стратегията.

За първи краен срок на кандидатстване размерът на БФП е 977 915.00 лева.

За втори краен срок на кандидатстване размерът на БФП е остатъчния ресурс от първи краен срок на кандидатстване в размер на 466 834.00 лева.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 200 000,00 лева.

Процент на съфинансиране: Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

8.  КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

При подбора на проекти по настоящата процедура МИГ ЛОМ прилага методика на оценка, предоставена от УО на ОП НОИР

За етап АСД се оценява по Таблица за оценка на административно съответствие и допустимост – (Annex_XI_Таблица_АСД_ВОМР/Документи за  информация). Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка ТФО.

За етап ТФО МИГ ЛОМ прилага Методологията за техническа и финансова оценка на проектни предложения по процедурата (Annex_XII_МЕТОДОЛОГИЯ за ТФО/Документи за информация към Условията за кандидатстване).

9. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: експерт стратегия, GSM 0877944759; GSM 0888252701 е-mail: [email protected].

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на МИГ ЛОМ  www://miglom.org;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България -  https://www.eufunds.bg  
 • на сайта на ИСУН 2020- https://еumis2020.government.bg 

Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ [email protected] . Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ ЛОМ  www://miglom.org и в ИСУН  в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва само по електронен път чрез попълване на електронен формуляр в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) https://еumis2020.government.bg/ .

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ  е проведено в периода  04.06.2019 г. – 19.06.2019 г.

Няма постъпили коментари и забележки.

МИГ „ЛОМ“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок)

От 19 февруари 2020, в електронната платформа за подаване на проектни предложения ИСУН 2020, е отворена с втори краен срок процедура BG05M20P001-3.007, по която могат да кандидатстват училища и детски градини от територията на МИГ ЛОМ и Община Лом.

Начална дата на втори прием е 19.02.2020.
Крайният срок на втори прием е до 17.00 часа на 27.04.2020 г.


От общия бюджет на процедурата 977915,00 лв. МИГ ЛОМ одобри 4 проектни предложения, на обща стойност 691151,21 лв. Остатъчният ресурс, в рамките на който ще се реализира настоящият прием е 286 763,79 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 200 000,00 лева.
Процент на съфинансиране: Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез: Публикуване на информация в сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org/;

Срещи на експерт от МИГ ЛОМ с кандидати по процедурата – в периода 19.02.2020 г- 10.03.2020 г.: всеки четвъртък от 14.00-15.00 часа в офиса на МИГ ЛОМ на адрес гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ 19, ет.2

Информационна среща с всички заинтересовани лица по процедурата, която ще се проведе на 28.02.2020 г. /петък/ от 15:00 ч. в заседателна зала №2, ул. Г.Манафски 19, ет.2

Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: [email protected]

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, на сайта на МИГ ЛОМ: http://miglom.org/

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 обявява процедура за подбор на проекти

На 30 юни 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти е да подобри достъпа и да повиши  качеството на училищното образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на училищно образование и намаляване на процента на учениците, преждевременно напуснали училище:

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване  на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);

- взаимодействие с родители;

- хранене в училищата по време на изпълнение на дейностите – суха храна, пакети (когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет);

- закупуването на учебници, учебни пособия и материали, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер

2. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на двете общини чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

- Общините Луковит и Роман;

- Училища на територията на двете общини.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

- училища на територията на МИГ Луковит-Роман;

- общини на територията на МИГ Луковит-Роман;

- юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит – Роман.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 528 074,10  лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:

 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   150 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, http://mig-lr.eu/).

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман [email protected] .

Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 31.07.2020 г., 17:00 часа.

При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ  Луковит-Роман ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по втори прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е от 30.10.2020 г. до 30.11.2020 г., 17:00 часа.

МИГ Луковит - Роман с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 обявява процедура за подбор на проекти

На 29 май 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.022 BG 05М2ОP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Основна цел на процедурата за подбор на проекти  е да подобри достъпа и да повиши качеството на предучилищното образование в малките населени места на територията на МИГ Луковит- Роман.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Луковит-Роман.

Допустими преки дейности по конкретната процедура:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и

помощник- учители за работа с деца от тези групи;

 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не

е майчин;

 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани

групи (вкл. работа през летните месеци);

 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции,

включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или

общинския бюджет;

 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер;

2. Насърчаване на общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) – описана в Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

Допустими кандидати по настоящата процедура  са:

 • Община Луковит и Община Роман
 • Детски градини;
 • Училища с подготвителни групи.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Луковит и Община Роман;
 • Детските градини на територията на двете общини;
 • Училища с подготвителни групи на територията на двете общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374, 50 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   70 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://еumis2020.government.bg, http://mig-lr.eu/ и www.opnoir.bg )

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман [email protected] .

Крайният срок за представяне на проектно предложение по първи прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 30.06.2020 г., 17:00 часа.

При не усвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ  Луковит-Роман ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием.

Крайният срок за представяне на проектно предложение по втори прием, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е от 29.09.2020 г. до 30.10.2020 г., 17:00 часа.

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, обявява процедура за подбор на проекти

На 15 май 2020 г. МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Дейности по проектите, които ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи). 

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование. 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата. 

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез  допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими кандидати и партньори по настоящата процедура са: общини, училища, детски градини и НПО на територията на МИГ МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 977 900 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 391 166 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 15.06.2020, 17:00 часа.

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 16.10.2020 година, 17:00 часа, в случай на остатъчен финансов ресурс след първи краен срок на кандидатстване.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър: [email protected] .

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър: http://mig-kk.eu/ и https://eumis2020.government.bg.

МИГ „Луковит – Роман” с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, обявява процедура за подбор на проекти

На 30 април 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.021 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Дейности по проектите, които ще получат подкрепа са:

    1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за              включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно, когато това не е финансирано от държавния или общинския бюджет;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии,
 • включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);

2. Провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

Допустими кандидати по настоящата процедура  са: общини,  професионални училища и училища с професионални паралелки на територията на МИГ Луковит – Роман.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 466,40 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:

 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:   100 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 31.05.2020, 17:00 с бюджет 156 466,40 лв.;

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 15.10.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Луковит-Роман [email protected].

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група Луковит - Роман http://mig-lr.eu/ и https://eumis2020.government.bg .

МИГ „Хисаря“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок - удължен)

Със Заповед № №62/02.05.2020 г. съгласно Протокол № 56/02.05.2020 г. е удължен втори краен срок на кандидатстване по  процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ” С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПНОИР 2014-2020

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели са:

а)  повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б)  подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в)  намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3, „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОПНОИР.

Обхвата на процедурата е територията на МИГ Хисаря.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по процедурата са:

 • Община Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

 • Общините Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най- малко един партньор.

Целеви групи по процедурата са:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
 2. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е удължен до  02.07.2020 г., 17:30 часа;

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.

Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първи прием. 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Минимален размер на безвъзмездната финaснова помощ за един проект е 50 000 лева. Максимален размер на безвъзмездната финaснова помощ за един проект е 391 166 лева.

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com и на сайта на ОПНОИР - http://.opnoir.bg.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

След обявяване на процедура за подбор МИГ Хисаря осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на следния електронен адрес: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Хисаря и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.“

МИГ „Хисаря“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок - удължен)

Удължен e втори срок на кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦ АТА И
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ”

Със Заповед № 52./02.03.2020 г. съгласно Протокол № 45/02.03.2020 г. е удължен втори краен срок на кандидатстване по  процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ” С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПНОИР 2014-2020

Основна цел на процедурата: подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели са:

а)  повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б)  подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в)  намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд чрез подхода Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3, „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОПНОИР.

Обхвата на процедурата е територията на МИГ Хисаря.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ по процедурата са:

 • Община Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

 • Общините Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най- малко един партньор.

Целеви групи по процедурата са:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.
 1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:
 2. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е удължен до  04.05.2020 г., 17:30 часа;

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.

Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първи прием. 

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Минимален размер на безвъзмездната финaснова помощ за един проект е 50 000 лева. Максимален размер на безвъзмездната финaснова помощ за един проект е 391 166 лева.

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com и на сайта на ОПНОИР - http://.opnoir.bg.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

След обявяване на процедура за подбор МИГ Хисаря осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на следния електронен адрес: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Хисаря и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.“

 

МИГ „Хисаря“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок)

На 07 януари 2020 г. септември 2019 г., Сдружение „Местна инициативна група Хисаря” уведомява заинтересованите страни, че със Заповед № 44/03.01.2020 г. на изпълнителния директор, издадена на основание чл. 42, ал. 3 от ПМС № 161/04.07.2016 г., чл. 6, т. 1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-36/20.04.2019 г. и в изпълнение на Решение № 2 по Протокол № 37 /03.01.2020 г. на УС на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ е активиран прием на проектни предложения по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.015 „МИГ ХИСАРЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБЩИНА ХИСАРЯ ”, включена в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПНОИР 2014-2020 г.

Основната цел е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Община Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

 • Общините Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

 • 2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 04.03.2020 г., в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на процедурата:

 • Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.
 • Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първия прием 919 226, 00 лева.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 50 000 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 391 166 лева.

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Място за достъп до подробна информация

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com

МИГ „Хисаря“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 20 септември 2019 г., Сдружение „Местна инициативна група Хисаря”, отвори процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.015 МИГ Хисаря -"Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Хисаря".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОПНОИР.

Основната цел е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Община Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори настоящата процедура са:

 • Общините Хисаря;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи.)

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

- провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

 

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Краен срок и място на подаване на проектните предложения:

 • 1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 19.11.2019 г., включително;

 • 2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17,30 часа на 04.03.2020 г., в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Бюджет на процедурата:

 • Бюджет на процедурата за 1-ви краен срок на кандидатстване е: 919 226,00 лева.
 • Бюджет на процедурата за 2-ри краен срок на кандидатстване е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 50 000 лева.
 • Максимален размер на безвъзмездната фианснова помощ за един проект е 391 166 лева.

Интензитет на финансовата помощ по настоящата процедура е 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Място за достъп до подробна информация

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg , на сайта на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com

След обявяване на процедура да подбор МИГ Хисаря осигурява предоставяне на разяснения по документите. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти на следния електронен адрес: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ Хисаря www.mig-hisaria.com и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти (втори прием)

На 15 април 2020 г. “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54” ОБЯВЯВА втори прием с втори краен срок на кандидатстване 30.06.2020 г., 17:00 часа, процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.010. МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020   като кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Процедурата за подбор на проекти е в съответствие с предвидените за изпълнение мерки по ОП НОИР в одобрената стратегия за ВОМР по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестииционен приоритет (ИП) 9. ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“.

Специфичната цел на ОП НОИР по ИП 9.ii e: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основната цел на процедурата по подхода ВОМР по ОП НОИР в Стратегията на МИГ Стамболово – Кърджали 54 е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване качеството на училищното образование и

б) подобряване на достъпа до училищното образование за да се подпомогнат учениците, произхождащи от маргинализирани общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

Допустими кандидати и партньори:

Допустими кандидати по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по настоящата процедура са:

 • Общини;
 • Училища, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование

Важно!

Допустимите кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ с изключение на кандидат/партньор община Кърджали и да реализират проектите си към Стратегията по подхода ВОМР на същата територия. Проектите на кандидатите от община Кърджали трябва и да допринасят за развитието на селския район/населените места от Община Стамболово/.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

Кандидатите задължително подписват Споразумение за партньорство с избраните партньори, в което детайлно описват ролята и задълженията на всеки участник в партньорството, както и начина на избор на всеки партньор по проекта. Изборът на партньори от страна на кандидата следва да бъде на база публична и прозрачна процедура - например обява във вестник, на интернет страницата на кандидата, и др. по преценка на кандидата. Кандидатите – общини съгласно чл. 59 и следващи от ЗМСМА задължително представят Решение на Общинския съвет за:

 1. подаване на проектно предложение по конкретната процедура;
 2. одобряване на споразумение за партньорство с конкретния/те партньор/и по проекта.

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по настоящата процедура са:

 • Общини;
 • Училища, съгласно Закона за предучилищното и училищно образование;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.). В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ„Стамболово – Кърджали 54“  с изключение на община Кърджали и да реализират проектите си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.

Допустими дейности  по процедурата:

Допустими преки дейности:

1.Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени  в общинските програми със сходен характер

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/по процедурата  е 300 000 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 лева.

Максималният размер на БФП за проектно предложение не може да надхвърля максималния размер на финансовата помощ – 300 000 лв.

Процент на съфинансиране:

По мярката не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%.

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

 • Втори прием: Начален срок: 15.04.2020 г. Краен срок 30.06.2020 г. 17:00 часа.

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Стамболово – Кърджали 54: migstambolovo_kj@abv.bg. Разясненията се публикуват на ел. страница на МИГ-а и в ИСУН 2020 в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по–късно от две седмици от изтичането на срока за кандидатстване

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “,  от СВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020 г. можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Условия за кандидатстване с проектни предложения;
 • Условия за изпълнение;
 • Приложения за попълване;
 • Приложения за информация.

МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти

На 30 септември 2019 г., местна инициативна група „Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.010 МИГ „Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 2 „Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, който ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустимите кандидати по процедурата – общини и училища. 

Допустими партньори са общини, училища и ЮЛНЦ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 000 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 300 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 29.11.2019, 17:00 с бюджет 300 000 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група "Стамболов – Кърджали 54"  www.lagsk.eu  и https://eumis2020.government.bg

МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти (Първи срок - удължен)

На 16 август 2019 г. МИГ "Стамболово – Кърджали 54“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.011 МИГ „Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд в изпълнение на стратегията по подхода Водено от общностите местно развитие в съответствие с Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“ на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Дейностите по проектите, който ще получат подкрепа са:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустимите кандидати по процедурата - общини, детски градини, училища с подготвителни групи и допустимите партньори, включително и ЮЛНЦ. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 287 000 лева.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура:50 000 лв.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 287 000 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

 • Първи краен срок за подаване на проектните предложения е до 16.10.2019, 17:00 с бюджет 287 000 лева;
 • Втори краен срок за подаване на проектните предложения е до 30.06.2020, 17:00 часа, при наличие на остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.

Проектни предложения по процедурата се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Местна инициативна група "Стамболов – Кърджали 54"  www.lagsk.eu  и https://eumis2020.government.bg

МИГ „Радомир – Земен“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Удължаване на втори срок)

На  28 април 2020 г. местна инициативна група Радомир - Земен публикува на своята интернет страница http://www.migradomir.org/ съобщение за удължаване втори краен срок на процедура 3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно*;
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

*Дейностите ще се изпълняват, когато това не е финансирано от националния или общинския бюджет.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

 • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg , http://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/.  

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е удължен до 29.06.2020 г. 17.30 часа.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща - [email protected], като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/ и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

МИГ „Радомир – Земен“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок – удължен)

От 28.02.2020 г. вторият краен срок за кандидатстване по процедурата е удължен до 28.04.2020 г., 17:30 часа.

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование:

 • осигуряване на ученическо общежитие (където е възможно);
 • осигуряване на хранене в професионалните гимназии;
 • осигуряване на транспорт от местоживеене до професионално училище и обратно[1];
 • закупуването на учебници, учебни пособия и материали;
 • допълнително обучение за ученици с образователни затруднения;
 • подобряване на материално-битовите условия в професионалните гимназии и ученическите общежития, в които са настанени деца, учащи в професионални гимназии, включително закупуване на съвременна ИКТ и оборудване за провеждане на практическо обучение;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализирани групи (включително през лятото);
 • провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата:

 • допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;
 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане);
 • хранене в училищата, закупуване на учебни материали и пособия;
 • подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;
 • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bghttp://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е удължен до 28.04.2020 г. 17.30 часа.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се съобщават в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща - [email protected], като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен – http://www.migradomir.org/  и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.


[1] Дейностите ще се изпълняват, когато това не е финансирано от националния или общинския бюджет.

МИГ „Радомир-Земен“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок)

От 02 декември 2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Основната цел на мярката от СВОМР на МИГ-Радомир-Земен е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“. Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Операция: „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в труднодостъпните райони“

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 • Община Радомир;
 • Община Земен;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
 3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.
 4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Допустими непреки дейности:

 • Организация и управление на проекта, към които се включват и задължителните дейности за информация и комуникация.

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bghttp://www.migradomir.org/ и http://www.opnoir.bg/

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.02.2020 г. 17.00 часа (в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

МИГ „Радомир-Земен“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 28 август 2019 г. МИГ “Радомир-Земен“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., отвори процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.009 „МИГ Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Целта на процедурата е повишаване качеството на образователните услуги и подобряване на достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори, деца и ученици, търсещи или получили международна закрила и др.), в малки населени места и трудно достъпни райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП НОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестиционен приоритет 9ii.: Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите, Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Радомир-Земен".

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

✓ Община Радомир;

✓ Община Земен;

✓ Детски градини;

✓ Училища.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

✓ Община Радомир;

✓ Община Земен;

✓ Детски градини;

✓ Училища;

✓ Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими преки дейности:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи).

2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общ бюджет на процедурата: 977 915,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 50 000,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 391 166,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и http://www.migradomir.org/  

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.10.2019 г., 17.00 ч.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 28.02.2020 г., 17.00 ч. (в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Разясненията следва да се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща [email protected], като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен - http://www.migradomir.org/ и в ИСУН 2020 в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Проектните предложения по настоящата процедура, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Втори срок)

На 18 февруари 2020 г. Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява втори срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:

 • Общините Дряново и Трявна;
 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

 • Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;
 • Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Вторият срок за подаване на проектни предложения по процедурата е:

 • 2-ри период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31 март 2020 г., включително.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е остатъчни средства след приключването на първия прием в размер на 421 482.00 лв.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 15 август 2019 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата е да подкрепи социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Допустими кандидати по процедурата са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори са:

- Общините Дряново и Трявна;

- Детски градини;

- Училища;

- Юридически лица с нестопанска цел регистрирани в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ.

Дейностите по процедурата са насочени към следните целеви групи:

∙ Деца и ученици от маргинализирани групи, включително роми;

∙ Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

Процедурата е с два срока за подаване на проектни предложения:

 • 1-ви период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 30 октомври 2019г., включително;
 • 2-ри период на прием на проектни предложения: Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31 март 2020г., включително (в случай че са налични остатъчни средства от първи прием на проектни предложения).

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е 520 000,00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е остатъчни средства след приключването на първия прием.

Финансовата помощ за дейностите е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Подаването на проектно предложение се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата  може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до 3 (три) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“: [email protected].

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и в ИСУН2020 в  в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 2 (две) седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- на сайта на Сдружение „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ http://www.mig-dryanovo-tryavna.eu/;

- в ИСУН2020 – https://eumis2020.government.bg

МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява процедура за подбор

На 17 август 2020 г. МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ обяви за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“.

Основна цел на процедурата е да се повиши качеството на образователните услуги и да се подобри достъпа до образование на деца и ученици от различни маргинализирани групи (етническите малцинства, застрашени от социална изолация и бедност поради редица фактори и др.), в малките населени места и трудно достъпните райони на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Специфичните цели на процедурата са:

 1. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование в малките населени места;
 2. Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;
 3. Увеличаване броя на интегрираните ученици, за които българският език не е майчин и в същото време да им бъде осигурена среда ориентирана към съхраняване на културната им идентичност, даваща възможност за изграждането им като пълноценни граждани, с успешна професионална, личностна, социална и творческа реализация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПНОИР 2014 – 2020 г. за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 ,„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като например ромите” на ОПНОИР.

Проектите ще се изпълняват на територията на действие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни”, обхващаща цялата територия на общините Симитли, Кресна и Струмяни.

По настоящата процедура са допустими следните кандидати:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища.

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта! Кандидатът трябва да има най-малко един партньор.

Допустими партньори по настоящата процедура са:

 1. Общините на територията на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“;
 2. Детски градини;
 3. Училища;
 4. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

 1. Деца и ученици от маргинализирани[1] групи, включително роми;
 2. Родители/настойници от маргинализираните групи, включително роми.

С цел постигане на интеграционен ефект от проектните дейности, са допустими разходи за деца и техните родители/настойници, които не са представители на маргинализираните групи.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи): 

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с деца от тези групи;

- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);

- подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;

- осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет; 

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

2. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата: 

- допълнително обучение за преодоляване на образователни трудности;

- привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник-учители за работа с ученици от тези групи;

- взаимодействие с родители;

- допълнителна работа на педагогическите специалисти с ученици от маргинализираните групи (вкл. за обхващането им в системата на образованието и за предотвратяване на преждевременното им напускане); 

- хранене в училищата;

- закупуване на учебни материали и пособия;

- подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ;

- други дейности, включени в общински програми със сходен характер.

3. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 977 915,00 лева общо за периода на Стратегията.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект195 583,00 лева.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Краен срок за представяне на предложенията: 02.10.2020 г., 17:30 часа.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидат може да иска разяснения по процедурата в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите следва да се адресират до МИГ „Струма - Симитли, Кресна и Струмяни“ на следния електронен адрес: [email protected]. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“: www.mig-struma.eu.

 

[1] За целите на Мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ в понятието „маргинализирана група“ ще се включват деца и ученици, които имат ограничен достъп до качествени образователни услуги, поради проблеми в социално-битовата им среда, ниския образователен статус на родителите им, етнокултурнитe им различия или териториалните особености на населеното място. Това води до риск от ранното им отпадане от образователната система и последваща социално-икономическа изолация.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.