Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изисквания и процедури за достъп до обществена информация

Подаване на заявление за достъп до обществена информация може да се извърши:
-лично в сградата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на адрес: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 1, с работно време: 9.00 - 17.30 ч.;
-на следния електронен адрес: [email protected];
-чрез платформата за достъп до обществена информация, създадена от Министерския съвет: https://pitay.government.bg;
-по пощата.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на обществена информация се извършва по реда на Закона за достъп до обществена информация. В случаите, в които се дължи такса, съгласно Закона за достъп до обществена информация, достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане по банков път на разходите по предоставянето на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите, и представяне на платежен документ.

Подробна информация за предоставяне на достъп до обществена информация се съдържа във Вътрешните правила на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за предоставяне на достъп до обществена информация и приложените към тях образци, публикувани по-долу

Отчет за работата на ИА ОП НОИР по Закона за достъп до обществена информация

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“