Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Образование и умения

Проекти към НПВУ, компонент Образование и умения

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

В рамките на Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 1 „STEM центрове и иновации в образованието“

  • Изграждане на Национален STEM;
  • Създаване на 3 регионални STEM центъра;
  • Създаване на над 2240 училищни STEM центъра в цялата страна.

Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“

  • Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции - основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищната и училищната образователна среда, оборудване и обзавеждане на обновената образователна среда на общо минимум 57 детски градини и 83 училища, от които 24 професионални гимназии да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение;
  • Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда - не по-малко от 8 нови детски градини и 8 училища;
  • Ремонт и рехабилитация на минимум 23 общежития в системата на образованието;
  • Изграждане на минимум 3 студентски кампуса.

ПРОЦЕДУРИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 1 „STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

Процедура "Създаване на Национален и на регионални STEM центрове"

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

ПРОЦЕДУРИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Процедура „Модернизация на образователна среда“

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменени Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 05.09.2022 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 28.07.2022 г. вкл.)

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (мнения относно реализиране на процедурата се приемат в срок до 04.05.2022 г. вкл.)

 

Процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 02.12.2022 г. вкл.)

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“