Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Проекти към НПВУ, мярка/компонент Образование и умения

Проекти към НПВУ, компонент Образование и умения

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

В рамките на Стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от НПВУ се планират следните инвестиции в областта на образованието:

Инвестиционен проект 1 „STEM центрове и иновации в образованието“

  • Изграждане на Национален STEM;
  • Създаване на 3 регионални STEM центъра;
  • Създаване на над 2240 училищни STEM центъра в цялата страна.

Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“

  • Придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции - основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищната и училищната образователна среда, оборудване и обзавеждане на обновената образователна среда на общо минимум 57 детски градини и 83 училища, от които 24 професионални гимназии да се превърнат в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение;
  • Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на нова сграда - не по-малко от 8 нови детски градини и 8 училища;
  • Ремонт и рехабилитация на минимум 23 общежития в системата на образованието;
  • Изграждане на минимум 3 студентски кампуса.

Инвестиционен проект 4 „Младежки центрове“

  • Изграждане на младежки центрове (в областни градове);
  • Разширяване и осъвременяване на работата на центровете за подкрепа на личностното развитие  (по чл. 26 от ЗПУО) или създаване на Центрове за подкрепа на личностното развитие на деца и младежи (в градовете, в които няма ЦПЛР), които не са областни за превръщането им в модерни Центрове за подкрепа на личностното развитие;
  • Създаване на национален фокусен център.

ПРОЦЕДУРИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.