Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Тематична работна група за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г. е създадена със заповед на Министъра на образованието и науката на основание Закона за администрацията и Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г.

Наименованието на Тематичната работна група бе изменено на „Тематичната работна група за разработване на „Програма за образование“ със Заповед № РД09-2266 от 10.09.2020 г. на Министърът на образованието и науката.

Тематичната работна група отговаря за изготвянето на проекта на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.; внася чрез министъра на образованието и науката приоритетите на съответната програма за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз; анализира приоритетите на Република България и секторните стратегии в областта на съответната програма и при необходимост изготвя мотивирано предложение до Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз за включване на допълнителни приоритети и мерки в програмата; осигурява съответствието на програмата с принципите на партньорство и многостепенно управление, както и с приложимото европейско и национално законодателство; следи за изпълнението на тематичните отключващи условия в съответните сектори и предоставя информация за напредъка в изпълнението им на работната група за разработване на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.; осъществява мониторинг на промените в европейското законодателство, като отразява необходимите промени и актуализира проекта на програма; внася чрез министъра на образованието и науката проекта на програма за разглеждане от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и други.

В състава й са включени представители на държавни институции, академичната общност, органи на местно управление, социални партньори и неправителствени организации.

Председател на ТРГ е заместник-министър на образованието и науката.

Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на Тематичната работна група се извършват от Секретариат на тематичната работна група. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция "Програмиране, наблюдение и оценка" на Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към министъра на образованието и науката.

Работата на Тематичната работна група продължава до официалното одобрение на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. от Европейската комисия.

 

Секретариат

e-mail: TRG-OPNO@mon.bg

Йоана Иванова – главен експерт
[email protected]
02 46 76 135

Галина Ненчева – главен експерт
[email protected]
02 46 76 134

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.