Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обща информация

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот”.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е разработена в съответствие с подкрепяните от Европейския социален фонд дейности, а също така и с приоритетите на Европейската стратегия за заетост, Стратегическите насоки на Общността за растеж и заетост, принципите на инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете, иновации, структуриране, партньорство и транс-национално сътрудничество, подписаните от България и ЕС Съвместен доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта и Съвместния меморандум по социално включване, както и с приоритетите на Националния план за развитие и провежданите национални политики.

Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

Основните Приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са следните:

Основните Приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са следните:

Приоритетна ос 1
Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването

Приоритетна ос 2
Повишаване производителността и адаптивността на заетите

Приоритетна ос 3
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Приоритетна ос 4
Подобряване достъпа до образование и обучение

Приоритетна ос 5
Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Приоритетна ос 6
Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги

Приоритетна ос 7
Транснационално и междурегионално сътрудничество

Приоритетна ос 8
Техническа помощ

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика е определена за Управляващ орган на ОП “РЧР” и отговоря за ефективното и правилно управление и изпълнение на Програмата. Управляващият орган има следните основни задължения: да гарантира, че операциите са избрани за финансиране в съответствие с приложимите общностни и национални правила; да удостоверява, че разходи за операциите са действително извършени; да управлява и поддържа системата за финансовото управление, мониторинг, проверки, одит и оценка; да осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност при изпълнението на Програмата.

На основа функциите, които изпълняват, и придобития опит при изпълнението на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове и други международни донори, за Междинни звена са определени следните структури:

- Министерство на образованието и науката.
Агенция по заетостта;
Агенция за социално подпомагане;

Управляващият орган на ОП “РЧР” делегира на Междинните звена задачи по управлението на определени приоритетни направления.Министерство на образованието и науката чрез дирекция “Структурни фондове и международни обтазователни програми” отговаря за изпълнението на Приоритетна ос 3 “Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и Приоритетна ос 4 “Подобряване достъпа до образование и обучение”. Дирекция “СФМОП” ще осъществява следните дейности: провеждане на процедури по набиране и оценка на проектопредложения; организиране подбора на проекти, които да бъдат финансирани; сключването на договори с бенефициентите; извършване на проверки на място за установяване правилното изпълнение на предвидените дейностите, изготвяне на периодични отчети по изпълнението на ОП “РЧР” и подаването им към Управляващия орган.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е разработена при спазване на принципа на широко представителство и партньорство на всички заинтересовани страни. Приносът на социалните партньори, академичните среди и неправителствения сектор е изключително важен с оглед необходимостта да бъде постигнато общо разбиране за всички елементи, присъщи на динамичното развитие на процесите по посока на инвестирането в човешкия капитал и постигането на целите на Лисабонската стратегия.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“