Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнение на сключени договори по процедури BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на ЦВП“, BG05M2OP001-1.002„Изграждане и развитие на ЦК“ и BG05M2OP001-1.003„Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по рамкова програма Хоризонт 2020"

Приоритетна ос 1. “Научни изследвания и технологично развитие” има за цел да подпомогне развитието и модернизацията на два вида изследователски центрове - Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). Тези центрове ще създадат необходимите условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научни изследвания на най-високо европейско ниво и значително ще подобрят потенциала за приложни изследвания, експериментално развитие и иновации.

Дейностите са съсредоточени върху тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020: Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

В периода февруари 2018 г. - септември 2019 г. са сключени 14 договора за БФП на обща стойност 371 055 796,35 лв., което включва 4 договора за развитие на ЦВП на обща стойност 158 107 822,84 лв. и 10 договора за развитие на ЦК на обща стойност 212 947 973,51 лв.

През м. декември 2019 г. са сключени още 2 договора за БФП за развитие на центрове за върхови постижения на обща стойност 59 201 980,00 лв. по операция за "Допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-TEAMING, Фаза 2", които се финансират и от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020.

Всички проекти са разработени и се изпълняват в партньорство между различен брой научни организации, в т.ч. университети, институти на БАН, структури към национални институции и др.), като предвиждат модернизация на съществуващата научна инфраструктура и изграждане на нова инфраструктура, осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на знания и технологии, разпространение на резултатите от научните изследвания и предоставяне на научноизследователски услуги за бизнеса.

С оглед активното подпомагане на бенефициентите в ПО 1. в процеса по изпълнение на договорите, УО на ОП НОИР периодично публикува информация с постъпили актуални въпроси и отговори към тях, както и организира месечни срещи с бенефициентите за подпомагане успешното изпълнение на проектите. 

Въпроси и отговори свързани с изпълнението на сключените договори по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Други въпроси и отговори свързани с изпълнението на договорите по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ финансирани по ОП НОИР.

Въпроси и отговори свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Въпроси и отговори свързани с прилагането на Кодекса на труда по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“