Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнение на сключени договори по процедури BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на ЦВП“, BG05M2OP001-1.002„Изграждане и развитие на ЦК“ и BG05M2OP001-1.003„Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по рамкова програма Хоризонт 2020"

Приоритетна ос 1. “Научни изследвания и технологично развитие” има за цел да подпомогне развитието и модернизацията на два вида изследователски центрове - Центрове за върхови постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК). Тези центрове ще създадат необходимите условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научни изследвания на най-високо европейско ниво и значително ще подобрят потенциала за приложни изследвания, експериментално развитие и иновации.

Дейностите са съсредоточени върху тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020: Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

В периода февруари 2018 г. - септември 2019 г. са сключени 14 договора за БФП на обща стойност 371 055 796,35 лв., което включва 4 договора за развитие на ЦВП на обща стойност 158 107 822,84 лв. и 10 договора за развитие на ЦК на обща стойност 212 947 973,51 лв.

През м. декември 2019 г. са сключени още 2 договора за БФП за развитие на центрове за върхови постижения на обща стойност 59 201 980,00 лв. по операция за "Допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-TEAMING, Фаза 2", които се финансират и от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации ХОРИЗОНТ 2020.

Всички проекти са разработени и се изпълняват в партньорство между различен брой научни организации, в т.ч. университети, институти на БАН, структури към национални институции и др.), като предвиждат модернизация на съществуващата научна инфраструктура и изграждане на нова инфраструктура, осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на знания и технологии, разпространение на резултатите от научните изследвания и предоставяне на научноизследователски услуги за бизнеса.

С оглед активното подпомагане на бенефициентите в ПО 1. в процеса по изпълнение на договорите, УО на ОП НОИР периодично публикува информация с постъпили актуални въпроси и отговори към тях, както и организира месечни срещи с бенефициентите за подпомагане успешното изпълнение на проектите. 

Въпроси и отговори свързани с изпълнението на сключените договори по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Други въпроси и отговори свързани с изпълнението на договорите по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ финансирани по ОП НОИР.

Въпроси и отговори свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Въпроси и отговори свързани с прилагането на Кодекса на труда по процедури BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.