Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

НПВУ - BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2”

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретен краен получател BG-RRP-2.013 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България - 2” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

ПО - BG05SFPR001-1.003 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“

Над 75 000 деца и родители с подкрепа по проект „Силен старт“

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция

НПВУ - BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Приключи оценката по процедура за изпълнение на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование”

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ 

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 02.12.2022 г. вкл.)

НПВУ - BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове  (в градове, които не са областни)“

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.009 „А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменени Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 05.09.2022 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 28.07.2022 г. вкл.)

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (мнения относно реализиране на процедурата се приемат в срок до 04.05.2022 г. вкл.)

 

НПВУ - BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

ОПНОИР - BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-6.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“

НПВУ - BG-RRP-1.008 - "А1 Изграждане на младежки центрове (в областни градове)"

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ по НВПУ

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.008 „А1 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

ПО - „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Изменени са Условията за кандидатстване и е удължен срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Управляващият орган на ПО обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

НПВУ - BG-RRP-1.013 "Създаване на Национален и на регионални STEM центрове"

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

НПВУ - BG-RRP-2.004 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“

Процедура: BG-RRP-2.004 – „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ Повече информация

ПО - BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 обявява за кандидатстване първата процедура чрез директно предоставяне на БФП по програмата - „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“

ОПНОИР - BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедура BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

ВАЖНО! Удължава се срокът за подаване на проекти за научните центрове с един месец

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Успешно стартира информационната кампания за представяне на трите нови процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Започва информационна кампания за представяне на процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ е отворена за кандидатстване

Удължен е срокът за изпращане на писмени възражения и предложения по проект на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедури чрез подбор на проектни предложения „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

ОПНОИР - BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

ВАЖНО! Удължава се срокът за подаване на проекти за научните центрове с един месец

ВАЖНО! На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

На вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“ и BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“

Успешно стартира информационната кампания за представяне на трите нови процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Започва информационна кампания за представяне на процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ е отворена за кандидатстване

Удължен е срокът за изпращане на писмени възражения и предложения по проект на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедури чрез подбор на проектни предложения „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

ОПНОИР - BG05M2OP001-1.003 „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по рамкова програма „Хоризонт 2020“, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, Фаза 2“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Допълваща подкрепа за научни организации с одобрени проекти по Рамкова Програма ХОРИЗОНТ 2020, конкурс WIDESPREAD-TEAMING, фаза 2“

ОПНОИР - BG05M2OP001-2.012 „Образование за утрешния ден“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Образование за утрешния ден”

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“

ОПНОИР - BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“

Насоките за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“ са изменени и допълнени

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“

ОПНОИР - BG05M2OP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за дуалната система на обучение“

ОПНОИР - BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Разяснения към висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с резервните проектни предложения

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Увеличен е бюджетът и е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Модернизация на висшите училища“

Проведен e втори информационен ден по процедура „Модернизация на висшите училища“ (04.11.2020 г.)

Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ (на 04.11.2020 г.)

Подготовка на проекти по процедура „Модернизация на висшите училища“

Проведен e информационен ден по процедура „Модернизация на висшите училища“ (16.09.2020 г.)

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ (на 16.09.2020 г.)

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Модернизация на висшите училища“

ОПНОИР - BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища" (Обществено обсъждане)

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на висшите училища“ (16.07.2020 г.) - приключено

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Модернизация на висшите училища“ (10.02.2020 г.) - приключено

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Важно за кандидатите по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операции „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 1”, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ във Велико Търново

Важна информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

На вниманието на кандидатите по процедура за подбор на проекти с няколко крайни срока BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операция BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

На вниманието на желаещите да подадат проектно предложение към втория срок за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операции „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 1”, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ във Велико Търново

Важна информация на вниманието на кандидатите по процедури BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

В столицата беше даден старт на информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Стартира набирането на проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

 

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” на ОПНОИР до 28 май 2020 г.

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” на ОПНОИР

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Покана за информационни дни по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ (23.01.2020 г. в гр. София и 28.01.2020 г. в гр. Велико Търново)

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ (05.12.2019 г.)

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на насоки за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ (19.05.2016 г.)

ОПНОИР - BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Проведен е втори информационен ден по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ на 17.03.2022 г. (към новината са налични презентации)

Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (през платформата Zoom на 17.03.2022 г.)

Проведен е информационен ден по процедура „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ на 03.02.2022 г. (към новината са налични презентации)

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (през платформата Zoom на 03.02.2022 г.)

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (Обществено обсъждане)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG05M2OP001- 3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (срок до 21.12.2021 г. вкл.) - приключено

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ (срок до 12.10.2021 г. вкл.) - приключено

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2”

Увеличен е бюджетът и е удължен срокът за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

Проведен е втори информационен ден по процедура „Ограмотяване на възрастни - 2“ (23.02.2021 г.)

Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ (23.02.2021 г. през платформата Zoom)

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Проведен е информационен ден по процедура „Ограмотяване на възрастни - 2“ на 20.01.2021 г.

Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ (20.01.2021 г. през платформата Zoom)

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2

ОПНОИР - BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2“ (Обществено обсъждане)

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ограмотяване на възрастни – 2“ (срок до 17.12.2020 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“ (31.07.2020 г.) - приключено

ОПНОИР - BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ със средства по линия на REACT-EU

ОПНОИР - BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“ (Втори прием)

Управляващите органи на ОПНОИР и ОПРЧР отправят покана за кандидатстване по втори прием на проектни предложения по интегрирана процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

ОПНОИР - BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Изменени насоки за кандидатстване по интегрирана процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2

Отворена е за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

ОПНОИР - BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“

На вниманието на конкретния бенефициент по процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии BG05M2OP001-4.001 „Техническа помощ“

УO на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура за представяне на бюджетни линии по процедура чрез директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.