Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2022 г. одитни ангажименти

Анализ на най-често допусканите грешки, установени от УО на ОП НОИР, при извършения контрол за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ

Методически указания на АОП относно приложимостта на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение при възлагането на обществени поръчки

Анализ на нередностите, установени от Одитния орган при извършените през 2018 година проверки на проекти

Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган при извършените през 2017 година одитни ангажименти за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014 -2020

 

Информацията в документа се отнася до обществени поръчки, възложени както по реда на отменения Закон за обществените поръчки (в сила до 14.04.2016 г.), така и по настоящия Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г.)

 

Обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им

Документът е разработен от  Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА  ОСЕС) в  качеството  й  на  Одитен  орган за  програмен  период  2014 – 2020 по  програми, финансирани от ЕС, предвид множеството отклонения за ограничителни изисквания при обществените поръчки и необходимостта от предоставяне на насоки за коригирането и избягването на тези грешки.

Документът е препоръчително да бъде използван от страна на бенефициентите на ИА ОПНОИР като основа за предприемане на подходящи корективни действия при провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки

Концепция за подкрепа на Регионални иновационни центрове

Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове, разработена от Управляващите органи на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Насоки за установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки

Практическо ръководство за ръководители "Установяване на конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия"

Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване

С цел попомагане на бенефициентите при подготовката и провеждането на процедури по ЗОП, както и при сключването и изпълнението на договори за обществени поръчки, УО на ОП НОИР публикува "Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки установени от Одитния орган при одитите за приключване", разработен от ИА "Одита на средствата от ЕС".

Правила за информация и комуникация за програмен период 2014-2020 г.

В тази рубрика са публикувани графичните стандарти за лого на Европейския съюз и на ОП "Наука и образование за интелигентен растиж" в съответствие изискванията на Регламент 1303/2013, както и изискванията към комуникационните мерки, заложени в Единния наръчник на бенефициетга за прилагане на правилата за информация и комуникация 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Актуализиирана версия на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. към 15.10.2015 г. е публикувана  тук

 

Други документи

Оперaтивни ръководства за бенефициенти, изпълняващи проекти по схеми:

  • BG051PO001-3.3-03 Училищни и студентски практики
  • BG051PO001-3.3-04 Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени
  • BG051PO001-4.2-03 Да направим училището привлекателно за младите хора

Указания на Министерството на финансите

16.06.2008 г.

Министерството на финансите публикува:

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.