Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

ПРИОРИТЕТНА ОС 1

Първата приоритетна ос на Програмата – "Научни изследвания и технологично развитие" има бюджет от 430,3 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1

Центрове за компетентност
Центрове за върхови постижения
Научна инфраструктура
Развитие на регионална интелигентна специализация
Международно сътрудничество

ПРИОРИТЕТНА ОС 2

Втората основна приоритетна ос "Образование и учене през целия живот" е с бюджет от 532,2 млн. лв. Средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпът до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип).

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
Качество на училищното образование

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2
Достъп до и качество на висшето образование

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 3
Учене през целия живот

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 4
Професионално образование и връзка с пазара на труда

Информационни и комуникационни технологии
Допълващи хоризонтални дейности

ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Третата основна приоритетна ос "Образователна среда за активно социално приобщаване" ще инвестира чрез Европейския социален фонд общо 229,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
Активно включване

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 2
Социално-икономическа интеграция

ПРИОРИТЕТНА ОС 4

Приоритетна ос „Техническа помощ“ е с бюджет от 48,7 млн. лв. Средствата са от Европейския социален фонд. С подкрепата на дейностите по приоритетна ос 4 се цели надграждане на административния капацитет на Управляващия орган, повишаване уменията на бенефициентите за управление и отчитане на проекти по програмата, провеждането на различни проучвания, оценяващи въздействието на предвидените мерки по ОПНОИР, обезпечаване на подготовката на програмен период 2021-2027 г., както и изпълнението на дейностите по информиране и публичност с цел максимална прозрачност на интервенциите и постигнатите резултати.

ПРИОРИТЕТНА ОС 5

Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е с бюджет 109, 5 млн. лв. Средствата представляват 100% финансиране от Европейския социален фонд. С тези допълнителни средства за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (средства по линия на REACT-EU). Подкрепата по тази приоритетна ос е насочена към недопускане прекъсването на образователния процес и на приобщаващото образование в условията на кризи, осигуряване на условия за ефективност на образованието, противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ № 1
Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 6

Приоритетна ос 6 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE”, е специално създадена приоритетна ос в съответствие с чл. 25б на Регламент (ЕС) № 1303/2013 с бюджет от ЕФРР в размер на 18 950 497 евро и от ЕСФ в размер на 1 млн. евро и ставка на съфинансиране от 100%. Осигурява се подкрепа за МСП, особено засегнати от увеличението на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия върху Украйна чрез мярка за възстановяване на допустими разходи за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 3d „Предоставяне на подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“ (ЕФРР)

ПРИОРИТЕТНА ОС 7

Приоритетна ос 7 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE (REACT-EU)“, е също специално създадена приоритетна ос в съответствие с чл. 25б на Регламент (ЕС) № 1303/2013 с бюджет от ЕСФ (REACT-EU) в размер на 4 049 503 евро и ставка на съфинансиране от 100%, като по нея също се осигурява подкрепа за МСП, особено засегнати от увеличението на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия върху Украйна чрез мярка за възстановяване на допустими разходи за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ 13i „Преодоляване на последиците от извънредното положение, предизвикано от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ (ЕФРР REACT-EU)

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.