Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Процедура за подготовка на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на ЦВП и ЦК, финансирани по ОПНОИР и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от НПКНИ и от Лабораторния комплекс към София Тех Парк

Изменена е Поканата за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения (ЦВП) и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР

Покана за подготовка и представяне на програми за развитие и устойчивост с бизнес планове от страна на Центрове за високи постижения и Центрове за компетентност (ЦК), финансирани по ОПНОИР, от Лабораторния комплекс към София Тех Парк и от допълнителни ЦК, определени по специална процедура от Националната пътна карта за научна инфраструктура 

ИТИ - BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“

Информационни дни за представяне на Единни указания за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции

Отворена е процедура за кандидатстване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции

НПВУ - "Училищна STEM среда"

Отстранена техническа грешка в образеца на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Изменена е Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Проведе се обучение за подготовката и провеждането на обществени поръчки за училищата директни крайни получатели по инвестиция „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (STEM центрове) по НПВУ

Над 900 училища се включиха в обучение за изграждане на STEM центрове

Установена техническа грешка в образеца на Концепция за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Ред за искане на разяснения във връзка с процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, включително и относно подготовката и подаването на Концепции за изграждане на училищна  STEM среда

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Министър Пенов: Всяко дете ще влезе в STEM кабинет

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“