Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

НПВУ - „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

НПВУ - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ 

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 02.12.2022 г. вкл.)

НПВУ - BG-RRP-1.009 - А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)

Приключи оценката по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.009 „А2 Изграждане на младежки центрове  (в градове, които не са областни)“

Крайният срок за кандидатстване е удължен до 15.02.2023 г., 17:30 ч. Повече информация (публ. 22.12.2022 г.)

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.009 „А2 ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация

НПВУ - BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“

Списък на предложенията, които не се допускат до етап „Техническа и финансова оценка“ по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”

Удължен е крайният срок за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изменени Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Получени въпроси и разяснения към тях по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ са налични в рубрика „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Публикуван е отново за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 05.09.2022 г. вкл.)

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НПВУ (писмени възражения и предложения могат да бъдат предоставени в срок до 28.07.2022 г. вкл.)

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (мнения относно реализиране на процедурата се приемат в срок до 04.05.2022 г. вкл.)

 

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“