Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Указания във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилагането на ДДС № 20/14.12.2004 г. от бюджетните организации

Изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Изменени и допълнени Указания за подбор на проекти, финансирани по ОП НОИР, в изпълнение на многофондови стратегии при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 г., В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МНОГОФОНДОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

Със Заповед РД09-1740/01.03.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР и заместник-министър на образованието и науката Ваня Стойнева са утвърдени изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.