Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Финансиране на новите дейности и поддейности при изпълнението на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, одобрени на 28.04.2023 г. от КН на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информация за бенефициентите от значение за изпълнението на проекти, финансирани от ОП НОИР, във връзка с прилагането на чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г.

Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по ОПНОИР за документите, които следва да съдържат досиетата за обществени поръчки, проведени по реда на ЗОП (ДВ. бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), подлежащи на последващ контрол

Прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Примерен модел относно спазването на изискванията на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

Разяснения към висшите училища във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Разходи за единица продукт, които се прилагат за обучения на педагогически специалисти, проведени изцяло в електронна среда съгласно Наредба № 15/2019 г. при изпълнението на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Указания за бенефициентите по процедура чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“

Информация относно отчитането на индикаторите за изпълнение, стопанската дейност и прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на проектите, финансирани от ПО 1

Във връзка с постъпили запитвания от бенефициентите, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува информация относно отчитането на индикаторите за изпълнение, стопанската дейност и прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на проектите, финансирани от приоритетна ос 1

Указания към бенефициентите за често допусканите грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки/избор на изпълнител по реда на ЗОП и ЗУСЕСИФ, констатирани от УО на ОП НОИР в периода април 2020 – април 2021 г.

Разход за единица продукт, който се прилага при специфични двудневни обучения на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Разходи за единица продукт, които се прилагат при обученията на педагогически специалисти, проведени съгласно Наредба № 15/2019 г. изцяло в електронна среда, при изпълнението на проектите с конкретен бенефициент МОН

Указания към бенефициентите по ос 1 относно документите, които следва да се въвеждат в ИСУН 2020 при отчитане на договори за проектиране, строителство/инженеринг, осъществяване на строителен надзор и осъществяване на авторски надзор („строително досие“)

Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на БФП, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР, утвърдено на 11.12.2020 г.

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури за конкурентен подбор и директно предоставяне по приоритетни оси 2, 3 и 5 на ОП НОИР

Указания във връзка с допустимостта на разходите за оборудване и обзавеждане и прилагането на ДДС № 20/14.12.2004 г. от бюджетните организации

Методика за определяне на единна ставка за финансиране на дейностите за организация и управление при процедури по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР, утвърдена на 02.03.2020 г.

Ръководството за изпълнение на договори по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, утвърдено на 09.01.2020 г.

Указания за бенефициентите по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Указания до възложителите на обществени поръчки – бенефициенти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Настоящият документ представлява Указание на потребителя на модул „Договори“ в Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020).

ИСУН 2020 обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС, независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.

Документът е разработен във връзка с осъществяване на  процедурата за последващ контрол за законосъобразност на обществените поръчки, финансирани със средства по ОП НОИР 2014-2020 г.

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР (утвърдено на 8.11.2018 г.)

Стандартна таблица за максимално допустимите размери на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението и управлението на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 1 на ОП НОИР

Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на ОП НОИР

РЪКОВОДСТВО за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна пр

Информация за често допусканите грешки при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Ръководство за изпълнение на проекти по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.