Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – Фаза 1“

Удължен е срокът за изпълнение на проект „Студентски практики - Фаза 1“ до 29.12.2018 г.

Променен е размерът на часовите ставки за преподаватели и учители по проект „Студентски практики – Фаза 1“

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операции „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 1”, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Процедура BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” е отворена за кандидатстване

BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – Фаза 1“

На вниманието на допустимите кандидати и партньори по операции „Студентски практики – фаза 1”, „Студентски стипендии – фаза 1”, „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Процедура BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” е отворена за кандидатстване

BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1“

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”

На вниманието на конкретния бенефициент по операция BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1”

Процедура BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1” е отворена за кандидатстване

BG05M2OP001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1“

На вниманието на конкретния бенефициент по процедура BG05M2OP001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“

Процедура BG05M20P001-2.005 "Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – Фаза 1” е отворена за кандидатстване

BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – Фаза 1“

УДЪЛЖЕН Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ОПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ – ФАЗА 1“

Важна техническа информация за кандидатите по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Важно съобщение на вниманието на допустимите кандидати по процедура BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Успешно стартира информационната кампания за представяне на трите нови процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Започва информационна кампания за представяне на процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

Процедура BG05M2OP001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" e отворена за кандидатстване

Уточнение към проекта на насоки по процедура "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1"

Проект на насоки за кандидатстване по процедура "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1"

BG05M2OP001-3.003 „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение – Фаза 1“

Процедура BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“ е отворена за кандидатстване

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“