Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителната агенция изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 г. (ОП НОИР) и Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) с  всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз, което включва следните основни отговорности:

  • Организиране на процесите по планиране, програмиране и изменение на програмите;
  • Подготовка и обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  включително цялостна организация и координация на оценителния процес;
  • Наблюдение и контрол на изпълнението на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и верификация на разходите, извършени от бенефициентите;
  • Изпълнение функциите на секретариат на Комитета за наблюдение по ОП НОИР и на Комитета за наблюдение по ПО;
  • Организиране, изпълнение и отчитане на мерките за информация и публичност по програмите;
  • Управление на финансовите ресурси при съблюдаване на законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите;
  • Съблюдаване функционирането на системите за управление и контрол, включително осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност, преди вземане на решение за поемане на задължение и извършване на разходи;
  • Отчетност и докладване, включително изготвяне и предоставяне на информация до контролните органи на програмите;
  • Подготовка, управление и изпълнение на бюджетните линии за техническа помощ;
  • Планиране и организиране обучението и развитието на персонала и повишаване на професионална квалификация на служителите на Агенцията.

Агенцията изпълнява и други дейности, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи науката и образованието, или възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на образованието и науката.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“