Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обявена е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по оперативни програми през програмен период 2021-2027 г.“ (подробна информация може да намерите тук).

Дата на стартиране на поръчката – 15.10.2019 г.

Краен срок за оферти – 20.11.2019 г.

Планиран период на изпълнение на поръчката – 18 месеца, считано от датата на подписване на договор с избран изпълнител

Предвид спецификите на отделните оперативни програми Изпълнителят /изпълнителите/ следва да извършат  анализ, да изготви предварителна оценка и концепция за инвестиционна стратегия за всяка една от тях, поради което обществената поръчка е с шест обособени позиции:

Обособена позиция № 5: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Оперативна програма за наука и образование” 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и въпросите за:

  • оценка на административния капацитет в сектора за използване на финансови инструменти;
  • анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на инвестиционната готовност на потенциални крайни получатели, напр. изготвяне на бизнес план и/или на прединвестиционни проучвания, свързани с основния проект;
  • изследване на потенциала на центровете за върхови постижения, центровете за компетентност и висшите училища за включване при прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти по програмата и други финансови източници; Изследване на потенциала за подкрепа чрез финансови продукти за подобряване на достъпа до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот;
  • анализ на възможностите за повишаване чрез финансовите инструменти на синергията между специфичните цели на ОПНО  и други инструменти на ЕС.

Изпълнителите следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за всека една от специфичните цели, както следва:

ЕФРР, ЦП1 – Специфична цел 1: „Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“.

ЕСФ+, ЦП4 – Специфична цел 2: „Подобряване на качеството, ефективността и съответствието на системите за образование и обучение с нуждите на пазара на труда в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения“.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.