Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

 
           
               
                   
                       
                       
                   
               
           
                           
                       

Проект „Дигитални устойчиви екосистеми - технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистеми (ДУЕКОС)“

 
           

Цел на проекта : Стратегическата научноизследователска и иновационна програма за развитие на Пловдивския университет е интерсекторна в областта на зелената икономика и екологичните решения. Нейната цел е развитие и внедряване на екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите. Основните теми в...

 
       
 
 

Проект „BiOrgaMCT (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии)“

 
 

Цел на проекта: Да се подпомогне и развие научният потенциал на университета чрез реализацията на научни и научно-приложни изследвания, насочени към стратегически за висшето училище области, като се привлекат водещи изследователи в тези области; да се стимулира международното сътрудничество и партньорство 

 
 

Проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“

 
 

Цел на проекта: изпълнение на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма в следните стратегически за университета области: нови технологии в медицината (телемедицина и 3D медицина, клетъчни и тъканни технологии, стволови клетки и биопринтиране, изкуствен интелект, роботизирани и минимално инвазивни интервенции); онкология, онкогенетика...

 
 

Проект „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“

 
 

Цел на проекта: Реализация на 4-годишна Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие; изследвания във всички стратегически научни направления на университета: Молекулна и персонализирана медицина; Репродуктивна и регенеративна медицина; Определящи фактори за околната среда и социалното здраве; Инструменти, технологии и цифрови решения в...

 
 

Проект „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“

 
 

Цел на проекта: Проектът е насочен към петте стратегически за Технически университет – София области: Дигитализация, свързаност и информационна сигурност; Интелигентни системи и изкуствен интелект. Индустрия 4.0; Мехатроника, чисти технологии, кръгова икономика и управление на ресурсната ефективност; Нови технологии за зелена енергия и енергийна ефективност; Инженерни технологии за здравословен живот...