Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Допустими кандидати и партньори

Допустими кандидати с проекти към одобрени МИГ със стратегии за ВОМР са:

-общини;

-детски градини;

 -училища.

Допустими партньори на кандидати с проекти към одобрени стратегии за ВОМР на МИГ са:

-общини;

-детски градини;

-училища;

-юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране. В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

Партньорството е задължително за допустимите бенефициенти, които кандидатстват с проектни предложения по обявени от МИГ процедури за подбор на проекти към многофондова стратегия по подхода Водено от общностите местно развитие.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.