Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

КАРТА НА САЙТА

Програма 2014 – 2020
Обща информация
Приоритетни оси
Годишни програми (ИГРП)
Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
  Новини
  Обща информация
  Процедури за БФП
  Сключени договори
Годишни доклади за изпълнение
Подготовка на ОП НОИР 2014 – 2020
ДОКУМЕНТИ
Регламенти
Стратегически документи
Национално законодателство
Държавни помощи
Ръководства, указания и наръчници
Документи за обсъждане
Други документи
ПРОЦЕДУРИ
Процедури в процес на обществено обсъждане
Процедури, отворени за кандидатстване
Процедури с изтекъл срок за кандидатстване
  Процедури в процес на оценка
  Процедури в процес на изпълнение
  Приключили процедури
  Прекратени процедури
Проекти на фокус
Комитет за наблюдение
Обща информация
Заседания и писмени процедури
Вход в системата
Програмиране 2021 – 2027
Обща информация
Документи
  Регламенти
  Национално законодателство
  Стратегически документи
  Държавни помощи
  Ръководства, указания и наръчници
  Документи за обсъждане
  Други документи
Тематична работна група
  Обща информация
  Заседания
Финансови инструменти
ЗА АГЕНЦИЯТА
Мисия, визия, цели
Структура и управление
  Органиграма
  Изпълнителен директор
  Заместник директор
  Главен секретар
  Дирекция „Финансово планиране, счетоводство и плащания“
  Дирекция „Администрация и управление“
  Дирекция „Управление на риска и контрол“
  Дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“
  Дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
  Главна дирекция „Верификация“
Функции
Устройствен правилник
Планове и доклади
Бюджет
КОНТАКТИ
Как да се свържете с нас
КАРИЕРИ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Вътрешни правила
Събиране на оферти с обява
  Събиране на оферти с обява 2019 г.
  Събиране на оферти с обява 2018 г.
  Събиране на оферти с обява 2018 г.
  Събиране на оферти с обява 2018 г.
Предварителни обявления
Процедури по ЗОП
  ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019 Г.
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019 Г.
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019 Г.
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019 Г.
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2018 Г.
  ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
  ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ
  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 2019 Г.
Публични покани
Покана до определени лица
Предварителен контрол на АОП
Становища на АОП
Пазарни консултации
  Покана за участие в пазарни консултации
  Покана за участие в пазарни консултации
  Покана за участие в пазарни консултации
Архив
  Обществени поръчки 2015
  Обществени поръчки 2014
  Обществени поръчки 2013
  Обществени поръчки 2012
  Обществени поръчки 2011
  Обществени поръчки 2010
  Обществени поръчки 2009
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Достъп до обществена информация
АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ
ОП РЧР 2007-2013
Обща информация
Новини
  BG051PO001-3.1.07
  BG051PO001-3.1.08
  BG051PO001-3.1.10
  BG051PO001-3.1.11
  BG051PO001-3.3.06
  BG051PO001-4.1.05
  BG051PO001-4.3.05
  BG051PO001-4.3.04
  BG051PO001/07/4.2-01
  BG051PO001/07/3.3-01
  BG051PO001/07/4.1-01
  BG051PO001/07/3.3-02
  BG051PO001/3.1-01
  BG051PO001- 4.1.03
  BG051PO001-4.1.04
  BG051PO001/4.2.04
  BG051PO001-3.2.03
  BG051PO001-4.3.02
  BG051PO001-3.2.05
  BG051PO001-3.2.04
  BG051PO001-3.1.03
  BG051PO001-3.1.04
  BG051PO001-3.1.05
  BG051PO001-3.3.07
  BG051PO001-3.1.06
  BG051PO001-4.1.07
  BG051PO001-4.2.05
  BG051PO001-4.1.06
  BG051PO001-4.3.03
  BG051PO001-4.2.06
  BG051PO001-3.1.09
Документи
Кой може да кандидатства
Индикативна годишна работна програма
Сключени договори
Въпроси и отговори по ОП РЧР 2007-2013
  Въпроси
  BG051PO001-4.3.05
  BG051PO001-3.1.09
  BG051PO001-3.1.08
  BG051PO001-3.1.07
  BG051PO001-4.3.04
  BG051PO001-4.1.06
  BG051PO001-4.1.05
  BG051PO001-3.3.06
  BG051PO001-4.1.03
  BG051PO001-4.1.04
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.