Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 79 от 10 април 2014 г. на Министерски съвет за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява методология и критерии за избор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях; разглежда и одобрява индикативната годишна работна програма на ОПНОИР; следи за напредъка по изпълнението на ОПНОИР и постигането на целите и приоритетите ѝ; одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на ОПНОИР; съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.; разглежда и одобрява предложения за изменения на ОПНОИР, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси и други.

В състава му са включени 56 представители на академичната общност, държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации. В комитета участват и 9 наблюдатели с право на съвещателен глас.

Председател на Комитета за наблюдение е Ръководителят на Управляващия орган на ОПНОИР.

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма, се извършват от Секретариат на Комитета за наблюдение. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция "Програмиране, наблюдение и оценка" на Изпълнителна агенция "Програма за образование" към министъра на образованието и науката.

 

Контакти Секретариат:

e-mail: [email protected]

Мая Лашова - държавен експерт
[email protected]
02 46 76 216

Галина Ненчева - главен експерт
[email protected]
02 46 76 134

Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПОИР 2014-2020 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“