Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Комитет за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Комитетът за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. (ПО) е създаден на основание Закона за администрацията и Постановление № 302 на Министерски съвет от 29 септември 2022 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

Комитетът за наблюдение е колективен орган, основан на принципа на партньорство, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях; съгласува индикативната годишна работна програма на ПО; следи за напредъка по изпълнението на ПО и постигането на целите и приоритетите ѝ; одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на ПО; съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 – 2027 г.; разглежда и одобрява предложения за изменения на ПО, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси и други.

Председател на Комитета за наблюдение е Ръководителят на Управляващия орган на ПО.

В състава му са включени 58 представители на академичната общност, държавни институции, органи на местно управление, социални партньори, неправителствени организации. В комитета участват и 8 наблюдатели с право на съвещателен глас.

Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на Комитета за наблюдение на оперативната програма, се извършват от Секретариат на Комитета за наблюдение. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ към министъра на образованието и науката.

Контакти Секретариат:

e-mail: [email protected]

Мая Лашова  държавен експерт
[email protected]
02 46 76 216

Галина Ненчева  главен експерт
[email protected]
02 46 76 134

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПО 2021 – 2027 Г.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Съгласно § 4, ал. 1, т. 4 от Заключителните разпоредби на Постановление № 302 на Министерски съвет от 29 септември 2022 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г., функциите на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. по отмененото Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г., се изпълняват от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Вътрешни правила за работа на Комитета за наблюдение на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.