Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г. обявява процедура за директно предоставяне „От висше образование към заетост“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 - 2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.002 „От висше образование към заетост“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • Насърчаване въвеждането на дуално обучение във висшето образование;
  • Укрепване на връзките между висшите училища и работодателите и повишаване на ефективността на партньорства между тях.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Провеждане на допълнителни студентски практики на база оценка на кариерното ориентиране на студентите;

Дейност 2. Създаване на условия за въвеждане на дуално обучение във ВО, внедряване на система за проследяване на дипломираните висшисти и организиране на обучения, в т.ч. за придобиване на предприемачески умения;

Поддейност 2.1. Проучване на международния опит при провеждане на дуално обучение и изготвяне на проекти на нормативни документи, ръководства, обучителни материали, образци на споразумения между ВУ, работодатели и обучаеми, с участие на социалните партньори;

Поддейност 2.2. Пилотно въвеждане на дуално обучение във ВО;

Поддейност 2.3. Допълнителни обучения на студенти и организиране на събития с участието на и за студенти;

Поддейност 2.4. Обучение на преподаватели, кариерни консултанти, експерти по осигуряването на качеството и други служители във ВУ;

Поддейност 2.5. Внедряване на системата за проследяване на дипломираните висшисти, подкрепа на клубовете на завършилите, създаване на платформа за обмен на опит и подкрепа.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 187 247 591лв. (финансиране от ЕСФ+ и националния бюджет).

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение е 12.08.2024 г., 17:30 часа, чрез ИСУН. Проектното предложение се подава от кандидата само в електронен формат, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.