Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2023 г.

Предвидената процедура е във връзка с чл.  25б от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (изм. с Регламент (ЕС) 2023/435 на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2023 г. във връзка с т.нар. Инструмент SAFE - Подкрепа за достъпна енергия), съгласно който се дава възможност на страните членки да предприемат целенасочени извънредни временни мерки за използване на фондовете в подкрепа на малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличенията на цените на енергията, считано от 1 февруари 2022 г., както и в съответствие с прието Решение на Министерски съвет № 453 от 27 юни 2023 г. за одобряване на средства за възстановяване на разходи чрез прилагане на извънредните мерки за използване на фондовете в подкрепа на малки и средни предприятия, които са особено засегнати от увеличение на цените на енергията и на уязвими домакинства (SAFE).  

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща [email protected], не по-късно от 12 септември 2023 г.

Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2022 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 от ПМС № 162/2016 г. за ежегодно изготвяне на Индикативна годишна работна програма за следващата година, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) информира потенциалните бенефициенти на ОПНОИР, че през 2022 г. не планира обявяване на нови операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поради изчерпване на финансовия ресурс по Програмата. В тази връзка не е изготвена и Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2022 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2021 г.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 за 2021 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2021 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 и ал. 10 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (9) на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува актуализираната Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

 

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2020 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОПНОИР Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Проект на Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 за 2020 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2020 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2019 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г. (ОП НОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Индикативна годишна работна програма на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2018 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (10) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР актуализирана индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2017 година

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. (7) на ПМС №162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2017 г.
 

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г.

На основание разпоредбите на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУСЕСИФ и чл. 7, ал. 6 на ПМС № 107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ публикува одобрената на 2 юни 2016 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година

Дата: 29.10.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Дата: 27.10.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 6 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената на 23 октомври 2015 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Дата: 29.05.2015 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 6 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената на 27 май 2015 г. от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Актуализирана индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Годишен план за действие 2015 г.

Дата: 29.05.2015 г.

В изпълнение на националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрения от Комитета за наблюдение на ОП НОИР годишен план за действие за 2015 г.

Индикативна годишна работна програма

Дата: 28.11.2014 г.

На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма,, Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР индикативна годишна работна програма за 2015 г.

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.