Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Сключени договори през 2022 г.

Сключени договори през 2021 г.

Сключени договори през 2020 г.

Сключени договори през 2019 г.

BG05M20P001-1.002 „Образование за утрешния ден“

BG05M20P001-1.002 „Образование за утрешния ден“

BG05M2ОP001-1.003-0001 Проект ПлантаСИСТ

BG05M2ОP001-1.003-0001 „Проект ПлантаСИСТ: Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“

BG05M2ОP001-1.003-0002 „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE)

BG05M2ОP001-1.003-0002 „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE)

Сключени договори през 2018 г.

 

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите в системата ИСУН 2020 на следния ЛИНК 

BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения"

Сключени договори през 2017 г.

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите и на следния линк

BG05M2OP001-2.009 "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1"

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" (втори срок за кандидатстване) 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Сключени договори през 2016 г.

BG05M20P001-2.006-0001 „Ученически практики – фаза 1”

BG05M2ОP001-3.004 -0001 „Нов шанс за успех“ 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

BG05M2OP001-2.005-0001 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“

BG05M2ОP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

BG05M20P001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”

BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза 1”

BG05M2OP001-4.001-0006 "Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др."

BG05M2OP001-4.001-0005 "Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета"

BG05M2OP001-4.001-0004  финансов план „Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него“

BG05M2OP001-4.001-0003  финансов план „Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР“

BG05M2OP001-4.001-0002  финансов план „Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г., оценки, проучвания, анализи и др.“ 

BG05M20P001-2.001 ,,Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ 

Одобрените проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" може да намерите и на следния линк

 


 

Сключени договори през 2015 г.

BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“

BG05M2OP001-4.001-0001 финансов план "Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания,както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР"    

tt

ttt

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“