Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Постановление № 23 от 13 февруари 2023 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

Постановление № 302 от 29 септември 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

РМС № 519 от 22 юли 2022 г. за изменение на РМС № 712 от 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите" (програмен период 2021-2027 г.)

РМС № 496 от 21 юли 2020 г. за изм. на РМС № 335 от 2019 г. за одобряване на Индикативно финансово разпределение на средствата от ЕСФ+, ЕФРР и КФ за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми

РМС № 495 от 21 юли 2020 г. за изм. и доп. на РМС № 196 от 2019 г. за одобряване на Анализ, за определяне на нац. приоритети за 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени - 2021-2027 г., и на Списък с програми

РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ, за определяне на нац. приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства

РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на Списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от ЕФРР,ЕСИФ+,КФ,ЕФМДР, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност"

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“