Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)...

Постановление № 23 от 13 февруари 2023 година за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

Постановление № 302 от 29 септември 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г.

РМС № 519 от 22 юли 2022 г. за изменение на РМС № 712 от 2020 г. за определяне на структурите, отговорни за управлението, контрола, отчетността, координацията и одита на програмите" (програмен период 2021-2027 г.)

РМС № 496 от 21 юли 2020 г. за изм. на РМС № 335 от 2019 г. за одобряване на Индикативно финансово разпределение на средствата от ЕСФ+, ЕФРР и КФ за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми

РМС № 495 от 21 юли 2020 г. за изм. и доп. на РМС № 196 от 2019 г. за одобряване на Анализ, за определяне на нац. приоритети за 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени - 2021-2027 г., и на Списък с програми

РМС № 196 от 11 април 2019 г. за одобряване на Анализ, за определяне на нац. приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства

РМС № 368 от 25 юни 2019 г. за одобряване на Списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от ЕФРР,ЕСИФ+,КФ,ЕФМДР, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност"

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.