Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и на Програма "Образование" 2021 - 2027 г. В това свое качество агенцията отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмите в съответствие с принципа на доброто финансово управление с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Изпълнителната агенция е създадена на 1 ноември 2017 г. с постановление № 237 на Министерския съвет, обнародвано в Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г. До 16.08.2021 г. наименованието на агенцията е Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а с Постановление № 274 на Министерския съвет от 09.08.2021 г. (обн. ДВ брой 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) е преименувана на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката и е структурирана в шест дирекции, към една от които са създадени и териториални звена в 11 областни града на страната.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) подкрепя реформата в предучилищното и училищното образование, както и във висшето образование, по-специално чрез подобряване на съответствието между резултатите от тях и нуждите на пазара на труда и засилване на сътрудничеството между образованието, научноизследователските институти и бизнеса. Чрез прилагането на мерките на ОП НОИР, Изпълнителната агенция цели постигането на две основни задачи, които са пряко свързани със стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване:

  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от Република България в рамките на Стратегията „Европа 2020”:
    • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5%;
    • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
    • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34-годишна възраст;
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Ресурсите на ОП НОИР са концентрирани в няколко тематични области, така че да се постигне значителен напредък в системите на науката и образованието на национално ниво:

А. Развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): увеличаване на инвестициите в НИРД с фокус върху върховата наука в приоритетните области на ИСИС (Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии); интернационализация на научните изследвания, както и привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите технологии;

Б. Подпомагане на системата на висшето образование: подобряване качеството на образованието и засилване връзките с пазара на труда; съгласуване на образователните резултати с нуждите на пазара на труда; въвеждане на нови форми на преподаване, разработване на интегрирани програми и програми с насоченост към потребностите на бизнеса; специализирани програми за подобряване на методическите и управленски компетентности в сферата на висшето образование; разширяване кръга потребители на образователната услуга (придобиващите висше образование) чрез подкрепа на студентите с два вида стипендии – за развитие на специалисти в приоритетни области, насочени към решаване на проблемите на пазара на труда, и за разширяване на достъпа до висше образование;

В. Развитие на училищното образование, обучение, учене през целия живот: осигуряване устойчивост на добрите практики и катализиране на реформата за насърчаване на „включващото образование”, съобразено с индивидуалните нужди на възможно най-широк кръг деца; адаптиране на образованието към трудовия пазар посредством създаване на среда за учене през целия живот - осигуряване на възможност за допълнително обучение на хора с ниска квалификация, отпаднали от образователната система в нейните ниски нива и на ранни етапи от житейския си път; мерки за устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е един от основните инструменти за реализиране на приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030, както и на стратегическите цели, определени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Програмата ще подпомага реализацията на заложените цели чрез набор от дейности, насочени към:

А. Насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование с акцент върху уязвимите групи с цел да се намали ранното отпадане от образователната система;

Б. Разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите и ефективно прилагане на компетентностния модел в училищното образование;

В. Насърчаване на въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и подкрепа за изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната;

Г. Подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение, както и въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики;

Д. Модернизиране и дигитализация на бакалавърски и магистърски програми, както и развитие на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“