2023-11-27 - Решения 2023-11-24 - Въпроси и отговори 2023-11-23 - ПО 2021-2027 2023-11-21 - Контакти
Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Краен срок за възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения) по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: [email protected], както и в ИСУН 2020, в срок до 05.10.2023 г. включително.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“