Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“ по ПНИИДИТ

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО), в качеството си на Междинно звено по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFPR002-1.014 „Устойчиво развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, в т.ч. и на конкретни инфраструктури или техни обединения от НПКНИ“ в рамките на приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации” по Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема” на ПНИИДИТ.

Основната цел на операцията е подпомагане на устойчивото развитие на ЦВП и ЦК, изградени по ОПНОИР, за тяхното преминаване в оперативна фаза, стимулиране на сътрудничеството им с бизнеса чрез трансфер на технологии, пълноценното им интегриране в научноизследователската и иновационна екосистема на страната и увеличаване на приноса им към интелигентната икономическа трансформация, както и подкрепа за ограничен брой (до 2) инфраструктури от НПКНИ или техни обединения и Лабораторен комплекс към научно-технологичен парк „София Тех Парк“ (СТП), които отговарят на приоритетните направления на ИСИС 2021-2027 и имат уникален принос по изпълнение на стратегически ангажименти на България по Зелената сделка, синята, нисковъглеродната и кръговата икономика, морските изследвания и имат ясно изразен принос за развитие на слаборазвитите райони.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Научноизследователска дейност и разпространение на научните резултати;

Дейност 2. Изграждане и/или модернизация на научноизследователски инфраструктури и оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания;

Дейност 3. Обучение и мобилност на изследователите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 336 000 465 лв. (финансиране от ЕФРР и националния бюджет).

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg http://opnoir.bg https://www.mig.government.bg/ и www.eufunds.bg.

Конкретните бенефициенти могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за кандидатите. Разясненията се съобщават на всички заинтересовани лица, като се публикуват в ИСУН заедно с Условията за кандидатстване в процедурата чрез директно предоставяне и на интернет адреси: http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения, подписани с Квалифициран електронен подпис (КЕП) през системата ИСУН е 01 октомври 2024 г. 17:30 часа.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.