Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ със средства по линия на REACT-EU

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-5.001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Финансирането от 109 562 555 лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Инвестиционен приоритет „Улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.

С тези допълнителни средства за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, се оказва помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (средства по линия на REACT-EU).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ e със 100% финансиране от Европейския социален фонд.

Процедурата е насочена към недопускане прекъсването на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, осигуряване на условия за ефективност на образованието, противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.  .

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:   

1.  Обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

1.1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

1.2.  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

1.3.  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

1.4.  Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

2.  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.opnoir.bg; https://umis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“ или на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата.

Въпросите на кандидата и разясненията на Управляващия орган се съобщават (публикуват) на интернет страницата на Управляващия орган: http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg  (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 29.01.2021 г., 17.30 часа.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.