Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Започна изпълнението на ремонтни дейности по инвестиция „Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ в ПГТЕ „Хенри Форд“

Днес поставяме началото на изграждането на един от 28 Центрове за високи постижения (ЦВП) в българското професионално образование и обучение, които се финансират от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. В основата на идеята за изграждането на тези центрове стои необходимостта да се надгради и разшири обхвата на съществуващите функционалности на професионалните гимназии, така че те в най-пълна степен да могат да осигурят модерна и стимулираща образователна среда, иновативно съдържание и обучение за професиите и уменията на бъдещето, в сътрудничество с всички заинтересовани страни. Това посочи Иван Попов, заместник-изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, на церемонията „Първа копка“ за стартиране на ремонтните дейности по проект „Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ в ПГТЕ „Хенри Форд“. Центровете предстои да поемат лидерска роля на областно ниво по отношение на останалите професионални гимназии, като се превърнат в ядра на регионални образователни екосистеми, повишаващи регионалната конкурентоспособност и работещи въз основа на партньорства между професионални училища, висшите училища, бизнеса, местни власти и други образователни институции, за да подготвят качествени професионалисти, отговарящи на нуждите на пазара на труда, и да повишават квалификацията на педагогическите специалисти, но също така, работейки в мрежи, да подпомагат реформите в сферата на професионалното образование и обучение,  създаването на нови знания и модернизиране на българското професионално образование, каза още Иван Попов. Той отбеляза, че допълнителен ресурс в размер на 70 млн. лева от Програма „Образование“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, е предвиден за обхващането на тези центрове в мрежа, както помежду им, така и с други подобни центрове на европейско ниво, обмяна на опит, осигуряване на условия за професионална подготовка на ученици от цялата административна област, повишаване на квалификацията и обмяна на опит между преподавателите.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова отбеляза, че подготовката на кадри в областта на професионалното образование е приоритетна задача за МОН. Тя изрази увереност, че практическата подготовка в ЦВП ще подпомогне учениците за плавен преход между практическата подготовка в училище и сериозните ангажименти на пазара на труда. Според нея подобряването на състоянието на учебната база е предпоставка за повече успех. Заместник-министър Михайлова отбеляза, че за професионалните гимназии е изключително важно да работят в тясно партньорство с бизнеса, за да могат да подготвят учениците си така, че да отговорят на нуждите на пазара на труда.

Инвестицията по проект Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика“ в Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ е в размер на 3 462 856,12 лв. Финансира се по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели № BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвижда се да бъде извършен основен ремонт на сградата на учебна отоплителна централа, на помещения в западното и северното крило и на лабораторен корпус. Ще бъде доставено и монтирано модерно оборудване и софтуер, съответстващи на професионалните направления в гимназията. Изпълнението на инвестицията ще продължи до края на месец май 2026 година. Участниците в събитието посетиха предвидените за модернизиране помещения и лаборатории, като беше направена демонстрация с модерен тренажор за подготовка на заварчици и бяха представени модерни учебни лаборатории, финансирани от партниращи предприятия.

Процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ предвижда да се ремонтират и оборудват 28 професионални гимназии с цел превръщането им в центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Ремонтът на образователните институции, модерното специализирано оборудване и обновяването на образователната инфраструктура ще дадат възможност за предоставяне на съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование в отговор на изискванията на пазара на труда. Общият размер на финансирането е 96 960 000 лева.

Снимки

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

Интерактивна карта НПВУ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.