Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.023 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „STEM центрове и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е изграждане на образователна STEM среда, в която с помощта на съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците и създаване на модел за учене, работа с научноизследователски методи и инструменти, внедряване на дигитални технологии, ресурси и повишаване на квалификацията на учителите и подпомагане на тяхното професионално развитие.

За постигане на целите на процедурата ще бъде изграден Национален STEM Център, който ще бъде основното звено за професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на Центъра ще бъде да подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. В тясно сътрудничество с училищните STEM центрове, Центърът ще гарантира обмена на добри практики между всички тях и ще създава полезни взаимодействия, включително мобилност на учители, за да се гарантира, че той постига максимално въздействие върху образованието и има приобщаващ подход към всяко едно училище в цялата страна.

В допълнение, като част от структурата на Националния STEM Център ще се създадат 3 изнесени бази за обучение към регионалните STEM центрове, които ще подпомагат дейността на Националния STEM център като осигуряват условия за организиране и провеждане на обучение на учители и други педагогически специалисти, за подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, и други форми на занимания по интереси. Трите изнесени бази за обучение са определени със заповед на министъра на образованието и науката и са ситуирани в Западна, Централна и Източна България, съответно в Югозападен университет „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“- гр. Шумен.

В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:

Дейност 1. Изграждане на Национален STEM център, в т.ч. изграждане на нова сграда на Национален STEM център, закупуване на обзавеждане и оборудване за помещенията му;

Дейност 2. Изграждане на изнесени бази за обучение към регионални STEM центрове - строително-монтажни работи на изнесени бази за обучение, закупуване на обзавеждане и оборудване на помещенията на изнесените бази за обучение към регионалните STEM центрове.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 37 067 000 лева с ДДС.

Конкретен краен получател по процедурата е Националният STEM център, а партньори са Югозападен университет „Неофит Рилски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/?go=page&pageId=497.

Крайният срок за кандидатстване е 01.07.2024 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложението за изпълнение на инвестиции се подава от кандидата само в електронен формат, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.