Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10ii „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение“ и 10iii „Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация“.

Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Специфичните цели на процедурата са:

        -  Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

        -  Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;

        -  Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България и на територията на държавите членки на Европейския съюз, в съответствие с чл. 4, ал. 1 от ПМС № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г., в партньорство между висши училища, научни организации и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – чуждестранни висши училища, чуждестранни научни организации и чуждестранни специализирани клиники.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Група дейности 1. Модернизиране на учебната документация, с фокус към приоритетните професионални направления и професионално направление „Медицина“, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност, дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес:

1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български висши училища, с издаване на общи дипломи;

1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми за обучение на чужд език с асоциираните партньори;

1.3. Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение;

1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание;

1.5. Внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

1.6. Закупуване на софтуер и/или ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и програми и за внедряването на облачни технологии в образователния процес.

Група дейности 2. Професионално развитие на преподаватели:

2.1. Обучения на преподаватели в България, насочени към:

-    Придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология;

-    Придобиване/усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии.

2.2. Краткосрочни специализации в асоциираните партньори, насочени към:

-    Въвеждане на иновативни методи на преподаване;

-    Придобиване/усъвършенстване на дидактически знания и умения;

- Придобиване/усъвършенстване на чуждоезикови умения, в т.ч. професионална терминология;

-    Придобиване/усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;

-    Придобиване/усъвършенстване на предприемачески умения;

-    Развиване на социална и етична отговорност;

-    Придобиване/усъвършенстване на умения за „проблемно базирано“ преподаване.

2.3. Мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации чрез споделяне на преподаватели между българските висшите училища, участващи в проекта.

Група дейности 3. Кариерно ориентиране на студенти и мобилност:

3.1. Кариерно консултиране и ориентиране на студенти чрез:

-    Организиране на кариерни борси, съвместно с партниращите български висши училища и национално представителни организации на работодателите и на работниците и служителите;

-    Изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането.

3.2. Създаване на мрежи от кариерни центрове в партниращите български висши училища.

3.3. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност.

3.4. Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели.

3.5. Изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, в т.ч. мобилност за обучение и мобилност за научноизследователска дейност.

3.6. Входяща мобилност за преподаване: Привличане на чуждестранни преподаватели.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 50 млн. лв.

За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-малък от 5 000, размерът на предоставяната БФП е между 800 000 лв. и 2 000 000 лв. За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-голям от 5 000, размерът на предоставяната БФП е между 2 000 001 лв. и 5 000 000 лв.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма, като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се изпращат на електронната поща на УО: [email protected].

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 23 ноември 2020 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.