Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Отворена е за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващите органи на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) отправят покана за кандидатстване по интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. С проектни предложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР). Управляващият орган на ОПРЧР е водеща програма.

Общата цел на настоящата процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Чрез реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на ОПРЧР и ОПНОИР ще се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

- Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи;

- Осигуряване на достъп до образование и обучение;

- Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Общият бюджет на интегрираната процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 е 33 млн. лева, от които 30 млн. лева по ОПРЧР и 3 млн. лева по ОПНОИР и се съфинасира от Европейския социален фонд. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 16 декември 2020 г.

Кандидатите по процедура може да искат разяснения по отношение на настоящите Условия за кандидатстване в срок до 25 ноември 2020 г., включително. Въпросите се задават в писмена форма, като се изпращат на електронна поща: [email protected]

Проектно предложение по настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъде подадено само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg .

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg, www.opnoir.bg и https://eumis2020.government.bg/

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.