Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификация на педагогическите специалисти“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификация на педагогическите специалисти“.

Финансирането от 20 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна oс 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10i. „Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини за учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение“ и 10iii. „Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила, и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация“. Процедурата се финансира със средства от Европейския социален фонд и държавния бюджет.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и подобри резултати при външното оценяване на техните възпитаници;

• Подобрено  функциониране  на  системата  за  професионално  развитие  и  кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.sf.mon.bg и  https://umis2020.government.bg

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): [email protected].

Крайният срок за представяне на предложението, подписано с КЕП в системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 25.09.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.