Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ е отворена за кандидатстване.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, Инвестиционен приоритет № 1а “Укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационната дейност, подобряване на капацитета за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност и насърчаване на центрове на компетентност, по-специално центрове, които са от интерес за Европа“, посредством процедура чрез подбор на проектни предложения: „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“

Целта на процедурата е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България, както и да подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания. Последното ще бъде реализирано чрез осигуряване на подкрепа за изграждане, развитие и/или модернизиране на центрове за върхови постижения, което ще допринесе за преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в областите на интерес за българската икономика – приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Тези центрове ще създадат възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб в приоритетните области на ИСИС и ще подобрят значително потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейност и иновации. 

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие. 

Дейностите следва да се изпълняват на територията на Република България (в програмния район). Част от дейностите могат да бъдат изпълнявани извън територията на Република България, но в рамките на Европейския съюз при условие, че ползите от съответните дейности са за програмния район. Управляващият орган ще проследява спазването на изискването на чл. 70, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, като ще следи общата стойност на дейностите по настоящата процедура, изпълнявани извън програмния район, да не надвишава 15 % от подкрепата от ЕФРР за приоритетна ос 1. В тази връзка при разработване на бюджета, кандидатите следва да обособят в отделен подраздел разходите за дейностите, които ще се осъществяват извън територията на Република България.

Допустими по настоящата процедура са само разходи направени в рамките на Европейския съюз.

Проектните предложения по процедурата, могат да включват следните дейности: 

I.Дейности, свързани с изграждане и оборудване на центрове за върхови постижения (ЦВП); 

II.Дейности в рамките на ЦВП, свързани с провеждане на независими НИРД за повече знания и по-добро разбиране, включително съвместни НИРД, при които научноизследователската организация или инфраструктура участва в ефективно сътрудничество  при спазване условията на Рамката.

III.Дейности, свързани с широко разпространение на резултатите от научните изследвания, при неизключителни и недискриминационни условия, включително чрез преподаване, бази данни със свободен достъп, открити публикации или софтуер с отворен код, както и дейности по трансфер на знания, когато се извършват от научноизследователската организация или инфраструктура (включително от нейните отдели или дъщерни структури), или съвместно с научноизследователска инфраструктура, или от името на други такива субекти, при изричното спазване на условията на Рамката; 

IV.Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение следва да съдържа също така:

  1. Дейности за организация и управление на проекта;
  2. Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение XХ към условията);
  3. Дейности по независим външен одит

Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg

www.eufunds.bg

системата ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за представяне на проектните предложения е: не по-късно от 19.00 часа на 23.01.2017 г. чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН 2020) https://eumis2020.government.bg/.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ  кандидатите могат да искат разяснения по публикуваните документи в срок до три седмици преди изтичането на съответния срок за кандидатстване.  Разясненията могат да се искат в писмена форма чрез следната електронна поща [email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, по следния ред:  Въпросите на кандидатите и разясненията на УО се публикуват на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg/ (към документите по процедурата), като разясненията предварително се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или от оправомощено от него лице. 

Представените по горепосочения ред разяснения са задължителни за прилагане от управляващия орган, оценителната комисия и от кандидатите.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.