Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Процедура BG05M2OP001-2.007 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ е отворена за кандидатстване.

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M2OP001-2.007 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“.

Чрез тази операция се очаква да бъдат изградени практически пътища за въвеждане и прилагане на основните принципи и характеристики на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Разработване на ДОИ за придобиване на квалификация по 20 професии чрез въвеждане на „единици резултати от учене“;

  1. Разработване на Методическо ръководство за разработване на модулни учебни пакети за въвеждане на нова учебна документация (учебни планове, учебни програми и Национални изпитни програми), разработена на модулен принцип за 20 пилотни професии от различни професионални направления и с различна степен на професионална квалификация, съответстваща на различни нива на Националната и Европейската квалификационни рамки;
  2. Разработване на модулни учебни пакети (учебни планове, програми и Национални изпитни програми) за 20 професии за постигане на резултатите от учене, определени в ДОИ;
  3. Провеждане на обучения на учители, преподаватели, експерти, представители на социални партньори  и други представители на заинтересованите страни за въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение, в контекста на ECVET, включително планиране и организиране на междуинституционални инициативи, дейности и мероприятия за сътрудничество;
  4.  Провеждане на кръгли маси, работни срещи, национални и регионални обучителни семинари по области с участието на директори и учители от професионални гимназии, преподаватели от ЦПО и други заинтересовани страни за добавената стойност от въвеждането на кредити.

Пълният комплект Насоки (включващи условия за кандидатстване и условия за изпълнение) е публикуван на следните интернет адреси:

http://sf.mon.bg;

www.eufunds.bg;

системата  ИСУН2020https://eumis2020.government.bg

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване Въпросите относно условията за кандидатстване се задават в писмена форма, като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се изпращат на електронната поща  на УО: [email protected].

Разясненията от страна УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://sf.mon.bg и на ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020 е: не по-късно от 19.00 часа на 30.09.2016 г.

 

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства от Европейския социален фонд по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“