Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Разширява се обхватът на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На Първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., проведено на 28.04.2023 г., бяха изменени методологията и критериите за подбор на операция „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по приоритетна ос 5. „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

В тази връзка Управляващият орган на ОПНОИР определи начина, по който ще се финансират следните допълнителни или изменени поддейности, одобрени от Комитета за наблюдение:

  • Допълнително обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование
  • Предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в предучилищното образование, вкл. на деца от Украйна и от други чужди образователни системи чрез назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал
  • Допълнително обучение по български език на ученици в училищното образование, вкл. на ученици от Украйна и от други чужди образователни системи
  • Разработване и адаптиране на методики/инструменти за преодоляване на последиците от кризи в образователната система и тяхното въвеждане в образователния процес
  • Осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето
  • Работа с родители (за детски градини)
  • Обучения за педагогически специалисти за преподаване на български език като чужд език

С одобрените допълнителни или изменени поддейности значително се разширява обхватът на проекта, като чрез него ще се предостави подкрепа на деца от уязвими групи в детските градини, както и за учениците от Украйна, които са записани в български училища. За първи път се финансират комплексни мерки, насочени към подкрепа на учениците от българските общности в чужбина, които са се обучавали в чужди образователни системи, но са се завърнали в България и са продължили образованието си в българските училища, както и на преподавателите, които работят с такива ученици. 

Разширяването на обхвата на проекта е свързано и с увеличение на обхвата на индикаторите, с които се отчита изпълнението на проектните дейности.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Събития

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.