Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичната цел на процедурата е:

  • Осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене/самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежития в системата на училищното образование.

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции за следните дейности, които ще получат подкрепа:

  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие в системата на училищното образование;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията на общежитие в системата на училищното образование.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 150 995 000 лева с ДДС.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими крайни получатели по процедурата са:

  • общини за общежития с общинско финансиране, чиято дейност се организира от допустими общински образователни институции;
  • държавни професионални гимназии към Министерството на образованието и науката с общежития към тях,
  • държавни спортни училища с общежития към тях;
  • държавни училища по изкуствата с общежития към тях;
  • държавни специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, с общежития към тях;
  • държавни центрове за специална образователна подкрепа с общежития към тях.

Допустими образователни институции са всички общински и държавни училища на територията на Република България, които имат общежития и са определени в Закона за предучилищното и училищното образование като: неспециализирани училища по чл. 38, ал. 1, от т. 1 до т. 5, специализирани училища по чл. 39, ал. 2 т. 1 и т. 3, и специални училища по чл. 44, ал. 1, т. 1, центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 2 и 3 (центрове за специална образователна подкрепа и ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища), разпределени по стратегическа значимост за съответните райони на планиране въз основа на класацията, извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България. 

Насоките, определящи условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

Кандидатите могат да искат разяснения по насоките до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Исканията за разяснения се подават чрез модула за електронно кандидатстване, секция „Разяснения по процедурата“ https://eumis2020.government.bg. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване е 16.06.2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.