Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.012 „Изграждане на нови сгради на училища и детски градини“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е създаването на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

            В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:

Компонент 1 Изграждане на нови сгради на съществуващи общински училища

  • Дейност 1. Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради на училища;
  • Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището;

Компонент 2 Изграждане на нови сгради на общински детски градини

  • Дейност 1. Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за детски градини;
  • Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 79 992 000 лева с ДДС.

Конкретни крайни получатели съгласно Методология за определяне на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции за строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на училища и детски градини по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърдена от Министъра на образованието и науката със Заповед РД09-4350/14.09.2022 г. са Столична община, Община Пловдив, Община Варна и Община Бургас.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/?go=page&pageId=497.

Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.