Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретен краен получател BG-RRP-1.013 „Създаване на Национален и на регионални STEM центрове“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „STEM центрове и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е изграждане на образователна STEM среда, в която с помощта на съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците и създаване на модел за учене, работа с научноизследователски методи и инструменти, внедряване на дигитални технологии, ресурси и повишаване на квалификацията на учителите и подпомагане на тяхното професионално развитие.

За постигане на целите на процедурата ще бъде изграден Национален STEM Център, който ще бъде основното звено за професионално развитие за учителите в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката. Целта на Центъра ще бъде да подпомага и консултира изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. В тясно сътрудничество с училищните STEM центрове, Центърът ще гарантира обмена на добри практики между всички тях и ще създава полезни взаимодействия, включително мобилност на учители, за да се гарантира, че той постига максимално въздействие върху образованието и има приобщаващ подход към всяко едно училище в цялата страна.

В допълнение, към Националния STEM Център ще се създадат 3 регионални STEM центъра. Регионалните STEM центрове ще подпомагат Националния STEM център, като осигуряват условия за организиране и провеждане на конгреси, конференции, семинари, пленери и обучение на учители, педагогически специалисти и други, както и на подготовка на деца и ученици за участие в национални и международни олимпиади, състезания, конкурси, пленери и други форми на занимания по интереси. Регионалните STEM центрове ще бъдат изградени върху съществуващи ученически бази – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс с. Ковачевци и в гр. Хисаря, с което се създават предпоставки за припознаване на тези комплекси и устойчивост на инициатива в националната училищна мрежа. Разпределянето на занятията и ресурсите в различни области ще позволи и по-добър обхват и достъп до новоизградените центрове за ученици, учители, деца и родители, вкл. на уязвими групи и роми.

В рамките на процедурата ще се подкрепят следните дейности:

Дейност 1. Изграждане на Национален STEM център, в т.ч. основен ремонт на съществуваща сграда, вкл. на общежитието към нея, закупуване на обзавеждане и оборудване за помещенията на Националния STEM център;

Дейност 2. Изграждане на регионални STEM центрове - основен ремонт на съществуващи сгради на ученически бази – Национален детски комплекс с. Ястребино, Национален детски екологичен комплекс в с. Ковачевци и в гр. Хисаря, закупуване на обзавеждане и оборудване за помещенията на регионалните STEM центрове.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 37 067 000 лева с ДДС.

Конкретен краен получател по процедурата е Националният STEM център.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/?go=page&pageId=497.

Крайният срок за кандидатстване е 13 февруари 2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложението за изпълнение на инвестиции се подава от кандидата само в електронен формат, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.