Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на Програма „Образование“ обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата.

Основната цел на процедурата е да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

Специфичните цели на процедурата са:

  • Модернизиране на ПОО спрямо динамиката на пазара на труда, чрез съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и други институции;
  • Повишаване на уменията и компетентностите на педагогическите специалисти по професионална подготовка и на учениците в системата на професионалното образование и обучение в партньорство с бизнеса;
  • Повишаване привлекателността на професионалното образование и обучение. Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище.

Процедурата е насочена към модернизиране на професионалното образование и обучение, с цел подготовка на квалифицирана и устойчива работна сила, подготвена за предизвикателствата, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.

Дейност 2. Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения.

Дейност 3. Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива.

Дейност 4. Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка за важни за икономиката на региона и пазара на труда сектори с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning).

Дейност 5. Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО.

Дейност 6. Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС.

Дейност 7. Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения и др. с участие на работодатели.

Дейност 8. Допълнителна професионална подготовка чрез подкрепа за учебни предприятия и допълнителни практики в реална работна среда.

Дейност 9. Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители-работодатели-училище-местна власт, вкл. с цел кариерно и професионално ориентиране на ученици.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 70 000 000 лв. (финансиране от ЕСФ+ и националния бюджет).

Пълният пакет насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ПО: [email protected] като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение е 20.02.2023 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектното предложение се подава от кандидата само в електронен формат, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.