Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичните цели на процедурата са:

  • Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал;
  • Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини.

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции по четири компонента, за следните дейности, които ще получат подкрепа:

  • Компонент 1 и Компонент 2 – Интервенции върху съществуващи училищни сгради:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без STEM среда) на училището.
  • Компонент 3 и Компонент 4 – Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини:
  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/помещенията на детската градина.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 328 817 500 лева с ДДС.

Проектите по четирите компонента ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими крайни получатели по процедурата за Компонент 1 и Компонент 2 съобразно броя на учениците са общини за общински училища и държавни училища към Министерството на образованието и науката (МОН) от допустимите образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и профилирани гимназии). По Компонент 3 и Компонент 4 съобразно броя на групите в детските градини, допустимите кандидати са общини за общински детски градини.

Насоките, определящи условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/?go=page&pageId=497.

Кандидатите могат да искат разяснения по насоките до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Исканията за разяснения се подават чрез модула за електронно кандидатстване, секция „Разяснения по процедурата“ https://eumis2020.government.bg. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване е 20.01.2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.