Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и на Програма "Образование" 2021 - 2027 г. В това свое качество агенцията отговаря за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмите в съответствие с принципа на доброто финансово управление с всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Агенцията е определена да изпълнява функциите на Междинно звено за управление и изпълнение на приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации“ и приоритетно направление 2 „Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми“ на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

На ИАПО са възложени за изпълнение дейности и функции на Структура за наблюдение и докладване на инвестиции „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, „Модернизиране на образователна инфраструктура“, „Младежки центрове“ и „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по стълб 1 „Иновативна България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изпълнителната агенция е създадена на 1 ноември 2017 г. с постановление № 237 на Министерския съвет, обнародвано в Държавен вестник, брой 86 от 27.10.2017 г. До 16.08.2021 г. наименованието на агенцията е Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а с Постановление № 274 на Министерския съвет от 09.08.2021 г. (обн. ДВ брой 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) е преименувана на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката и е структурирана в шест дирекции, към една от които са създадени и териториални звена в 11 областни града на страната.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР) подкрепя реформата в предучилищното и училищното образование, както и във висшето образование, по-специално чрез подобряване на съответствието между резултатите от тях и нуждите на пазара на труда и засилване на сътрудничеството между образованието, научноизследователските институти и бизнеса. Чрез прилагането на мерките на ОП НОИР, Изпълнителната агенция цели постигането на две основни задачи, които са пряко свързани със стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване:

  • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от Република България в рамките на Стратегията „Европа 2020”:
    • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5%;
    • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
    • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34-годишна възраст;
  • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Ресурсите на ОП НОИР са концентрирани в няколко тематични области, така че да се постигне значителен напредък в системите на науката и образованието на национално ниво:

А. Развитие на капацитет за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): увеличаване на инвестициите в НИРД с фокус върху върховата наука в приоритетните области на ИСИС (Мехатроника и чисти технологии, Информатика и ИКТ, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии); интернационализация на научните изследвания, както и привличане и задържане на специалисти в областта на научните изследвания и високите технологии;

Б. Подпомагане на системата на висшето образование: подобряване качеството на образованието и засилване връзките с пазара на труда; съгласуване на образователните резултати с нуждите на пазара на труда; въвеждане на нови форми на преподаване, разработване на интегрирани програми и програми с насоченост към потребностите на бизнеса; специализирани програми за подобряване на методическите и управленски компетентности в сферата на висшето образование; разширяване кръга потребители на образователната услуга (придобиващите висше образование) чрез подкрепа на студентите с два вида стипендии – за развитие на специалисти в приоритетни области, насочени към решаване на проблемите на пазара на труда, и за разширяване на достъпа до висше образование;

В. Развитие на училищното образование, обучение, учене през целия живот: осигуряване устойчивост на добрите практики и катализиране на реформата за насърчаване на „включващото образование”, съобразено с индивидуалните нужди на възможно най-широк кръг деца; адаптиране на образованието към трудовия пазар посредством създаване на среда за учене през целия живот - осигуряване на възможност за допълнително обучение на хора с ниска квалификация, отпаднали от образователната система в нейните ниски нива и на ранни етапи от житейския си път; мерки за устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е един от основните инструменти за реализиране на приоритет 1 „Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030, както и на стратегическите цели, определени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Програмата ще подпомага реализацията на заложените цели чрез набор от дейности, насочени към:

А. Насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование с акцент върху уязвимите групи с цел да се намали ранното отпадане от образователната система;

Б. Разширяване на дигиталното образователно съдържание, повишаване на дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите и ефективно прилагане на компетентностния модел в училищното образование;

В. Насърчаване на въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и подкрепа за изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната;

Г. Подобряване на връзката на образованието с пазара на труда чрез развитие на професионалното образование и обучение, както и въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики;

Д. Модернизиране и дигитализация на бакалавърски и магистърски програми, както и развитие на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с потребностите на пазара на труда.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) отговаря на стратегическите потребности и приоритети на България за ускорено икономическо развитие чрез инвестиции в развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото. Тя има два основни приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

По приоритет 1 ще бъдат развивани центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), изградени в предходния програмен период със средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Научната експертиза и инфраструктура ще спомагат за решаване на конкретни задачи и проблеми на бизнеса и ще се използват при общи програми в приоритетни направления като зелени и дигитални технологии, високопроизводителни изчисления, микроелектроника, водород, възобновяема енергия и др. С цел развитие на регионалния иновационен капацитет и преодоляване на регионалните дисбаланси на научноизследователската и иновационна екосистема, ЦВП и ЦК ще изпълняват и регионални научноизследователски задачи

Чрез изпълнението на дейностите по втория приоритет ще се реализира управление, базирано на данни, ще се внедряват решения за обработката им и извличане на знание, както и на модели, продукти и услуги чрез нови технологии и изкуствен интелект в публичния сектор. Ще бъде доизградена националната екосистема за киберсигурност. Това ще позволи на различните обществени институции да се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда.

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19. Проектите в областта на образованието по Стълб 1 „Иновативна България“, компонент 1 „Образование и умения“ предвиждат изграждане на национален STEM център и три регионални центъра, които ще оказват подкрепа при изграждането и развитието на STEM среда във всяко българско училище, като създава модел за учене, квалификация, работа с научноизследователски методи и инструменти. Предвижда се модернизация на образователната среда, която включва цялостно обновяване на сградите на училищата и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, ремонт и рехабилитация на общежития към общински и държавни училища към МОН, изграждане на нови сгради на училища и детски градини. Предстои 28 професионални гимназии да бъдат модернизирани и оборудвани в съответствие с най-високите технологични изисквания, за да се превърнат в Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Ще бъдат инвестирани средства в изграждане на младежки центрове, в разширяване и осъвременяване на работата на центровете за подкрепа на личностното развитие и създаване на национален фокусен център.

По Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“ се планират инвестиции за създаване на мрежа от изследователски висши училища и подкрепа за туининг проекти.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.