Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Веднъж на всеки седем години Европейският съюз определя бъдещия си дългосрочен бюджет — многогодишната финансова рамка. Следващият такъв бюджет, който влиза в сила от 1 януари 2021 г., ще бъде първият бюджет за Европейския съюз, състоящ се от 27 държави. На 2 май 2018 г. Комисията прие предложение за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд (КФ) подкрепят икономическото, социалното и териториалното сближаване на Европейския съюз. Те допринасят за намаляване на различията, които все още съществуват между европейските региони и държави. Европейският социален фонд + (ЕСФ+) подкрепя прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните права. ЕФРР, КФ и ЕСФ+ представляват източниците за финансиране на политиката на сближаване на Европейския съюз (кохезионната политика на ЕС).

Съгласно проекта на Регламент за общоприложими разпоредби за програмен период 2021-2027 г. ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионният фонд и ЕФМДР ще подпомагат пет цели на политиката:

Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход (ЦП 1);

Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска (ЦП 2);

Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ (ЦП 3);

Цел на политиката 4: По-социална Европа — реализиране на европейския стълб на социалните права (ЦП 4);

Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи (ЦП 5).

ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд допринасят за действията на Съюза, водещи до увеличаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза в съответствие с член 174 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), като преследват следните цели:

а) „Инвестиции за растеж и работни места в държавите членки и в регионите“, подпомагана от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд; и

б) „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“, подпомагана от ЕФРР.

 

С Решение № 413 от 24 юни 2022 г. на МС за одобряване на проект на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. е одобрен проект на Програма „Образование” 2021 – 2027 г. като основа за провеждане на официални преговори с Европейската комисия за одобряване на Програмата и се възлага на ръководителя на Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. да проведе преговорите за окончателно одобряване от Европейската комисия на Програмата.

С Решение № 196 от 11 април 2019 г. на МС за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им е одобрен индикативен Списък с програми и водещи ведомства за разработването на всяка програма за програмен период 2021-2027 г. В Решението, Министерство на образованието и науката е одобрено за водещо ведомство по отношение на „Оперативна програма за наука и образование“.

С Решение № 495 на МС от 21 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. наименованието на „Оперативна програма за наука и образование“ се замени с „Програма за образование“.

С Решение № 335 от 7 юни 2019 г. на МС за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми е одобрено индикативно финансово разпределение на средствата за България от ЕСФ+, ЕФРР и КФ за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми съгласно приложението като основа на процеса по изготвяне на Споразумение за партньорство и оперативните програми и провеждане на преговорите с Европейската комисия по тях. За „Оперативна програма за наука и образование“ са разпределени средства от ЕФРР - по Цел на политиката 1 и от ЕСФ+ - по Цел на политиката 4.

С Решение № 496 от 21 юли 2020 г. на МС за изменение на Решение № 335 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г. по цели на политиката и програми (РМС № 496/2020 г.) индикативните финансови средства по бъдещите програми за програмен период 2021-2027 г. са преразпределени, с което Програма за образование" остава еднофондова, с финансиране по линия на ЕСФ+, а предвиденото първоначално финансиране по ЕФРР се извежда от обхвата на програмата.

Съгласно изискванията на Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. трябва да бъдат създадени тематични работни групи за разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г. В Постановлението са посочени условията за съставяне на ТРГ,  задачите и основни процедури за работните групи.

Със Заповед № РД09-1942 от 01.08.2019 г. Министърът на образованието и науката възложи на ИА ОПНОИР да организира дейностите по разработването на новата „Оперативна програма за наука и образование“, както и дейностите по сформиране на Тематичната работна група. Съставът на ТРГ е определен от министъра със Заповед № РД09-2726 от 22.10.2019 г. при спазване на разпоредбите на ПМС № 142/2019 г.

Заповед № РД09-1942 от 01.08.2019 г. бе изменена със Заповед № РД09-1654 от 31.07.2020 г., с която Министърът на образованието и науката възложи на ИА ОПНОИР да организира дейностите по разработването на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г., както и дейностите по сформиране на ТРГ за нейното разработване.

Програма „Образование“ 2021-2027

Новини

Европейската комисия одобри Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Програма „Образование“ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Европейската комисия

Стартира предварително изпълнение по първите две операции на Програма „Образование“ 2021-2027 за над 220 млн. лева

Проведе се обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. беше разгледан на заседание на Тематичната работна група

Провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г. (28 юли 2021 г. чрез платформа Zoom)

Стартира обществена консултация по проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Отмяна на обществено обсъждане на проект на Програма за образование за програмен период 2021-2027 г. (м. март 2021 г.)

Провеждане на обществено обсъждане на проект на Програма за образование за програмен период 2021-2027 г. (18 март 2021 г. чрез платформа Zoom.)

Версия 1.0 на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г. е изпратена официално за неформално съгласуване със службите на Европейската комисия

Проведе се дискусионна среща на Тематичната работна група за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.