Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Кой може да кандидатства

Бенефициентите по Приоритетните направления на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, за които отговаря Министерство на образованието и науката са както следва:

Приоритетно направление 3
Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

3.1. Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението
Бенефициенти: МОН, НАПОО, ЦКОКО, НАЦИД, ЦИОО, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини.

3. 2Модернизация на системата за образование и обучение

Бенефициенти: МОН, НАПОО, НАОА, ЦКОКО, ЦИОО, НАЦИД, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, социално-икономически партньори, НПО, училищни настоятелства, общини.

3. 3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса

Бенефициенти: МОН, НАОА, НАПОО, НАЦИД, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, научни институции и центрове, образователни и обучителни институции, работодатели, браншови организации, общини

Приоритетно направление 4.
Подобряване на достъпа до образование и обучение 

4. 1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 

Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения

4. 2.  Децата и младежта в образованието и обществото
Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, общини, НПО, читалища, извънучилищни педагогически учреждения, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, спортни клубове и младежки организации.

4. 3. Развитие на системата за учене през целия живот
Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, НПО, НАПОО, ЦРЧР, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.