Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Обща информация

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който ще бъде рамката за усвояване на финансовите средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел “Сближаване”. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е “повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта, доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот”.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е разработена в съответствие с подкрепяните от Европейския социален фонд дейности, а също така и с приоритетите на Европейската стратегия за заетост, Стратегическите насоки на Общността за растеж и заетост, принципите на инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете, иновации, структуриране, партньорство и транс-национално сътрудничество, подписаните от България и ЕС Съвместен доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта и Съвместния меморандум по социално включване, както и с приоритетите на Националния план за развитие и провежданите национални политики.

Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

Основните Приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са следните:

Основните Приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са следните:

Приоритетна ос 1
Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването

Приоритетна ос 2
Повишаване производителността и адаптивността на заетите

Приоритетна ос 3
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Приоритетна ос 4
Подобряване достъпа до образование и обучение

Приоритетна ос 5
Социално включване и насърчаване на социалната икономика

Приоритетна ос 6
Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги

Приоритетна ос 7
Транснационално и междурегионално сътрудничество

Приоритетна ос 8
Техническа помощ

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика е определена за Управляващ орган на ОП “РЧР” и отговоря за ефективното и правилно управление и изпълнение на Програмата. Управляващият орган има следните основни задължения: да гарантира, че операциите са избрани за финансиране в съответствие с приложимите общностни и национални правила; да удостоверява, че разходи за операциите са действително извършени; да управлява и поддържа системата за финансовото управление, мониторинг, проверки, одит и оценка; да осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност при изпълнението на Програмата.

На основа функциите, които изпълняват, и придобития опит при изпълнението на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове и други международни донори, за Междинни звена са определени следните структури:

- Министерство на образованието и науката.
Агенция по заетостта;
Агенция за социално подпомагане;

Управляващият орган на ОП “РЧР” делегира на Междинните звена задачи по управлението на определени приоритетни направления.Министерство на образованието и науката чрез дирекция “Структурни фондове и международни обтазователни програми” отговаря за изпълнението на Приоритетна ос 3 “Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” и Приоритетна ос 4 “Подобряване достъпа до образование и обучение”. Дирекция “СФМОП” ще осъществява следните дейности: провеждане на процедури по набиране и оценка на проектопредложения; организиране подбора на проекти, които да бъдат финансирани; сключването на договори с бенефициентите; извършване на проверки на място за установяване правилното изпълнение на предвидените дейностите, изготвяне на периодични отчети по изпълнението на ОП “РЧР” и подаването им към Управляващия орган.

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” е разработена при спазване на принципа на широко представителство и партньорство на всички заинтересовани страни. Приносът на социалните партньори, академичните среди и неправителствения сектор е изключително важен с оглед необходимостта да бъде постигнато общо разбиране за всички елементи, присъщи на динамичното развитие на процесите по посока на инвестирането в човешкия капитал и постигането на целите на Лисабонската стратегия.

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.