Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2”

Управляващият орган на ОП НОИР публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена по всяко от тях по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2”.

Списъкът е публикуван на интернет страницата на ОП НОИР - http://opnoir.bg, в раздел „Процедури”, рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване”, под-рубрика „Процедури в процес на оценка”, както и в ИСУН 2020 – в раздел „Справки”, секция „Резултати от оценка” http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=5wPWXhM227A%3D&resultType=phfMlnJlBIo%3D.

В съответствие с чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, кандидатите от Списъка на предложените за финансиране проектни предложения ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент.

Съгласно чл. 38, т. 1 от ЗУСЕСИФ, в 10-дневен срок от одобряването на оценителния доклад, Ръководителят на Управляващия орган издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за всяко проектно предложение, включено в списъка по чл. 35, т. 3 (Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им) от ЗУСЕСИФ.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.