Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Публикуван е списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2”

Управляващият орган на ОП НОИР публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2”.

Списъкът е публикуван на интернет страницата на ОП НОИР - http://opnoir.bg, в раздел „Процедури”, рубрика „Процедури с изтекъл срок за кандидатстване”, под-рубрика „Процедури в процес на оценка”, както и в ИСУН 2020 – в раздел „Справки”, секция „Резултати от оценка”.

В съответствие с чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и чл. 18, ал. 4, изречение първо от ПМС № 162/2016 г. кандидат, чието проектно предложение е включено в Списъка на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедурата, може писмено да възрази пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването, чрез модул „Комуникация” в ИСУН 2020. Съгласно чл. 18, ал. 5 от ПМС № 162/2016 г. с подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са допълнени към него в резултат на изпратени до кандидата уведомления за установени нередовности от страна на оценителната комисия.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.