Герб Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Изпълнителна агенция
"ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ"

Съдържание

Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Ученически практики-2“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОP001-2.015 „Ученически практики-2“.

Финансовият ресурс по процедурата е в размер на 10 553 013,81 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съфинансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България.

Процедурата е насочена към повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

            Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:    

1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Пълният пакет Насоки за кандидатстване е публикуван на следните адреси: http://opnoir.bg, https://eumis2020.government.bg/ и www.eufunds.bg

            Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси относно попълването на документацията за кандидатстване се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“, или на електронната поща на Управляващия орган: [email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за кандидата.

Въпросите на кандидата и разясненията на Управляващия орган се съобщават (публикуват) на интернет страницата на Управляващия орган: http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за представяне на проектното предложение, подписано с Квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 17:30 часа на 12.07.2021 г.

ДОКУМЕНТИ

« назад

Странична лента

Галерия

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ

нагоре

Интернет страницата се поддържа със средства по приоритета за техническа помощ на Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.